Asplan Viak har vært engasjert av NHP-nettverket for å utrede tekniske, juridiske, miljømessige og markedsmessige barrierer og muligheter for ombruk av byggevarer og tekniske installasjoner.

Rapporten inkluderer forslag til tiltak for å øke ombruk, og en overordnet miljøvurdering mhp muligheter for reduksjoner av klimagassutslipp.

Utredningen går inn på hvordan man kan foreta omsetning og anvendelse av brukte produkter på lovlig og sikker måte. Det miljømessige potensiale som ligger i å tilrettelegge for ombruk er vurdert, og det foreslås tiltak for å få til mer ombruk i stor skala. 

Rapporten peker på at barrierene for ombruk i byggebransjen henger sammen, og er knyttet til;

  • Et ikke-utviklet marked for profesjonelle aktører fordi det mangler økonomiske drivkrefter. En byggeprosess med brukte materialer blir komplisert og fordyrende, grunnet ekstra tid til riving og prosjektering og usikkerheter knyttet til produktdokumentasjon.
  • Manglende informasjon om brukte byggevarer som det vil bli mulig å få tak i, særlig med en tidshorisont som gjør det mulig å inkludere dem ved prosjektering av nye bygg.
  • Et regelverk som ikke er tilpasset omsetning og bruk av brukte byggevarer.

Anbefalingene peker på at det er et grunnleggende behov for å avklare og justere regelverket knyttet til både anvendelse og til kjøp og salg av brukte byggevarer. Det bør snarlig utarbeides en veiledning for generelle dokumentasjonskrav rettet mot brukte byggevarer, uavhengig om de skal omsettes eller ikke.

Prosjektkategori Sirkulære bygg
Kompetanseområder Energi og miljø
Leveranse Utredning
Oppdragsgiver Byggenæringens Landsforening og NHP-nettverket
Fagområder Energi og miljø
Tidsrom 2018

Relatert innhold