Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt over de neste 50 årene og skal huse opptil 45 000 nye boliger og skape 100 000 nye arbeidsplasser. Dette krever at man tenker sambruk og transformasjon på en ny måte. Urbact er et EU finansiert prosjekt som ser på aktiveringen av randsonen og problematikker dette medfører. Prosjektet bygger på erfaringsutveksling hvor flere europeiske byer deltar med mulige tomter. Oslo bidrar med 5 tomter og prosjekter, hvor Hasle er en av disse. I samarbeid med en lokal prosjektgruppe har Asplan Viak utviklet mulighetsstudien. 


Tomten brukes i dag av Oslo Turn og Tennis som holder festeavtaler til 2054. Kommunen som er grunneier ønsker å utvikle tomten, men ser på muligheten for å reetablere nye haller under nye programmer og bebyggelse som kan finansiere en slik utbygging. Mulighetsstudien har derfor sett på innovative måter å kombinere programmer og funksjoner. Via nye matriser, synergier, og aktøranalyser har man foreslått et omfattende program som vil tilføre området og ikke minst tomten store kvaliteter. Sambruk blir en nøkkel i både bygningsmassen og landskapet, noen som fører til arealbesparelse og mer aktivitet, ikke minst på bakkeplan. Forslaget viser hvordan man kan skape en variert struktur som forsterker, samt skaper, mange akser for bevegelse og samtidig binder store nivåforskjeller sammen og bryter ned barrierer. Biologisk mangfold, spiselig landskap, energieffektivitet, overvannshåndtering og materialbruk bidrar til å gjøre forslaget til et tidsriktig og attraktivt sted for boende og besøkende. Forlaget viser hvordan en monofunskjonell tomt kan transformeres til en HUB av aktiviteter og fungere som en offentlig generator i et stort transformasjonsområde. Samtidig viderefører man dagens idrettshaller og utvikler økonomiske modeller for gjennomføringen av nye anlegg og ny bebyggelse. Prosjektet bidrar med mange nye erfaringer til Urbact-prosjektet om aktivering av randsoner og nye, alternative boformer.

Prosjektkategori Mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Hasle, Oslo
Oppdragsgiver EBY
Fagområder Plan og urbanisme, landskap, arkitektur
Tidsrom 2017-2018
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer