Jo mer sentralt man bor, jo mer miljøvennlig reiser man

Det er stor variasjon i Oslo og Viken når det gjelder både reisevaner og tilgang til transportressurser. To tredjedeler av reisene til Oslos befolkning foregår med miljøvennlige transportmidler, mens to tredjedeler av reisene i Viken er bilreiser.

Asplan Viak har analysert reisevaner til befolkningen i Oslo og Viken på oppdrag fra Prosam og Ruter, basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. Området er delt inn i ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller og likheter i reisevaner i ulike deler av området.

To tredjedeler av reisene til Oslos befolkning foregår med miljøvennlige transportmidler. Bosatte i Viken har en helt annen transportmiddelbruk enn bosatte i Oslo. Her utgjør bilreiser nesten to tredjedeler av reisene, og det er lavere gangandel og en vesentlig lavere kollektivandel enn blant befolkningen i Oslo.

Vi har også sett på endring i befolkningens reisevaner, samt hva som er de mest sentrale drivkreftene bak endringene. Det har skjedd en økning i kollektivandel og en reduksjon i bilførerandel, særlig på arbeidsreiser i Oslo. Dette skyldes blant annet at færre har tilgang til gratis p-plass på jobb, og at færre har tilgang til bil.

I tillegg til rapporten er det utarbeidet Excel-vedlegg med tabellgrunnlaget som ligger til grunn for analysene, samt en GIS-basert kart-applikasjon: https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=990ad096936146218d77e67fdb10d521

Alt ligger også fritt tilgjengelig på nettsiden til Prosam: https://www.prosam.org/index.php?page=report&nr=242

Kompetanseområder Urbanet Analyse
Lokasjon Oslo og Viken
Leveranse Prosam-rapport 242
Oppdragsgiver Prosam
Fagområder Reisevaner og preferanser
Tidsrom 2020-2021

Kontakt

Ingunn O. Ellis
Urbanet analyse
+47 913 36 083

Relatert innhold