Som oppfølging av Røyken kommunes forslag til styret i Røyken Eiendomsutvikling AS (REU) om å «utrede muligheten til å etablere en økolandsby på hele, eller deler av sine eiendommer i Røyken sentrum, skal utgjøre en del av grunnlaget i en fremtidig detaljregulering av REU sine eiendommer i Røyken sentrum», har Asplan Viak utarbeidet en rapport som utreder muligheten for å etablere ett eller flere økosamfunn i Røyken sentrum.


Rapporten gir en kort historisk innføring i økologi og bærekraft, og beskriver hvordan, hvorfor og hvor økosamfunn har oppstått. Videre beskriver den erfaringer fra økolandsbyer og økosamfunn i Norge, og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i ulike modeller for økosamfunn i en norsk kontekst, blant annet når det kommer til organisering, finansiering og gjennomføring.

Konsekvensene av å etablere økosamfunn i Røyken er avhengig av mange faktorer. For å si noe om muligheten for og konsekvensene av å etablere økosamfunn i Røyken, beskriver rapporten derfor ni suksesskriterier som kan gjøre at etableringen av økosamfunn på eiendommene REU disponerer kan svare ut forventninger om positive miljømessige, sosiale (samfunnsmessige) og økonomiske konsekvenser:
 

 1. Økologiske forsøksområder
 2. Klimavennlig transportbruk
 3. Mulighet for landbruk, matauk og permakultur
 4. Medvirkning, samarbeid og sambruk
 5. Landskapsøkologisk planlegging og naturbaserte systemer
 6. Fornybar energiforsyning
 7. Energieffektive bygg
 8. Bærekraftige materialkretsløp
 9. Sikring av gjennomføring og drift
   

Under de hvert suksesskriterium er det listet opp relevante eksempler på hvordan man har arbeidet med denne problemstillingen andre steder, fortrinnsvis i Norge. Det undersøkes også hvor aktuelt det kan være å svare ut suksesskriteriet og oppnå ønsket virkning i Røyken. Rapporten konkluderer med at det viktigste for å gjennomføre et vellykket økosamfunn-prosjekt i Røyken er å knytte til seg kompetente folk med kunnskap om økologisk stedsutvikling, og ikke minst erfaring om hvordan man gjennomfører slike prosjekter. Dersom prosjektet blir fulgt opp på en god måte fra planlegging til gjennomføring, viser eksempler fra andre steder at man vil kunne få mye tilbake, både i form av langsiktige miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.

 

Prosjektkategori Rapport/utredning
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Røyken, i Asker kommune.
Oppdragsgiver Røyken Eiendomsutvikling AS
Fagområder Plan og urbanisme, byøkologi, økosamfunn, sirkulær økonomi, energi og miljø, landskapsøkologi, urbant jordbruk.
Tidsrom 2020
Økosamfunn. Illustrasjon: Asplan Viak
Økosamfunn. Illustrasjon: Asplan Viak
Økolandsbyer i Norge. Illustrasjon: Asplan Viak
Økolandsbyer i Norge. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer