Asplan Viak har på oppdrag fra Gjesdal kommune utarbeidet en mulighetsstudie som har til formål å være et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å realisere kommunes boligplan.

Mulighetsstudien viser hvordan kommunen på en fremtidsrettet og bærekraftig måte kan matche de boligsosiale behovene som er kartlagt, inn mot tilgjengelige tomter og utviklingsområder for boligutvikling, samt fremtidsrettet sirkulering av allerede eksisterende boligmasse. Det er også utarbeidet et beslutningsgrunnlag og anbefalinger for utbygging av heldøgns kapasitet.

På bakgrunn av analyser av dagens situasjon er det kartlagt hvilke barrierer som er til hinder for å oppnå ønskede boligsosiale mål, og det er foreslått ulike strategiske grep og tiltak som kan iverksettes i møte med utfordringene. Studien søker å gi råd om hvilke grep kommunen kan gjøre innen boligpolitikken som kan stimulere til økt sosial bærekraft.

Gjennom dokument- og litteraturstudier er det pekt på noen viktige trender og eksemplifisert hvordan disse potensielt kan ha innvirkning på Gjesdal. Det er utført medvirkningsveksteder, spørreundersøkelser og intervjuer for å innhente lokale synspunkter og erfaringer både i bredde og dybde.

Sluttresultatet er også formidlet som en digital kartfortelling (ArcGis StoryMap).

Prosjektkategori Analyse
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Gjesdal
Oppdragsgiver Gjesdal kommune
Fagområder Kommunal og regional planlegging, samfunnsplanlegging, analyse
Tidsrom September 2019 – Mars 2020
Diagram: Asplan Viak
Diagram: Asplan Viak
Graf: Asplan Viak
Graf: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer