Asplan Viak utarbeider, på oppdrag fra Ruter, reguleringsplan for Majorstuen kollektivknutepunkt på overflaten og byutviklingen på dagens sporområde.


Planforslaget tar høyde for at langt flere vil reise til og via Majorstuen i fremtiden, og prioriterer byliv, gående, syklende og kollektivtrafikk høyt.

Majorstuen er et av landets aller største kollektivknutepunkter, samtidig som dagens sporområde utgjør en av de kraftigste barrierene i Oslo indre by. Dette medfører oppsplittet nabolag, turveier, grønnstruktur og vassdrag, samt at nesten all trafikk samles i Majorstukrysset, – midt i knutepunktet.

Med nye T-banelinjer i Oslo må ny stasjon på Majorstuen bygges under bakken. Et viktig grep har vært å legge til rette for et samlet bygulv på gateplan for både de reisende og bylivet. Holdeplasser legges i byrommene, direkte tilknyttet oppganger fra T-banen. Majorstuen er også dårligst tilrettelagte områdene for sykkel i Oslo. Dette endres med gjennomgående sykkeltraseer i alle hovedgatene. Biltrafikken legges om, og en ny tverrgate vil avlaste og forenkle Majorstukrysset, og sørge for at trafikken i mindre grad er i konflikt med knutepunktet.

Prosjektkategori Mulighetsstudie, planforslag
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Majorstuen, Oslo
Oppdragsgiver Ruter
Fagområder Plan og urbanisme, arkitektur, energi, samferdsel, analyse, landskap, vann og miljø
Tidsrom 2013 - pågående
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer