Gravplass og park/friområde i kombinasjon – en moderne måte å tenke gravplass på.

I gjeldende reguleringsplan har utvidelsen av Lørenskog kirkegård to formål; gravplass kombinert med park/friområde. Gravområdene består av mindre enheter, utformet som ellipser. Parkområdet omslutter ellipsene med et nettverk av stier. Med denne løsningen blir gravplassens delområder noe tilbaketrukket og framstår som stille refleksjonsområder integrert i parken. Dette er en moderne måte å tenke gravplass på, hvor ulike funksjoner flettes inn i hverandre.

Utvidelsen er på ca. 50 daa og ligger nord for eksisterende gravplass. Dette er første byggetrinn i en utvidelse på to.

Skisseplanen viser åtte ellipser, alle med ulik utforming og karakter. Gravminnene og vegetasjonen er sammenstilt på en måte som nedtoner det høye antallet graver. I den østlige delen er det skog med hovedvekt av bjørk og furu. Her skal vegetasjonen opprettholdes og tilbakeføres. I den vestlige delen er det tidligere beitemark med noe oppslag av ulike treslag. Her skal den åpne karakteren i landskapet opprettholdes.

Prinsipper for overvannshåndtering og håndtering av gravdrenering inngår i skisseplanen. Overflatevannet på tomta skal ledes mot to fordrøyningsarealer, et i det sørøstre hjørnet og et i det nordvestlige hjørnet.

Prosjektkategori Gravplasser
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Lørenskog, Akershus
Leveranse Skisse- og prinsipplan
Oppdragsgiver Lørenskog kommune
Fagområder Landskapsarkitektur, vann- og miljø, elektro
Tidsrom 2016-2018
Størrelse 50 daa

Relatert innhold

Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer
Foto: Ingrid Holm Andersen
Prosjekt

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Les mer
<p>Foto: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Sandnessjøen bad og kulturhus

Les mer
Rulle og skateområdet er sentralt i aktivitetsparken i Lakkegata. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Hederlig omtale til Asplan Viak i Oslo bys arkitekturpris 2020

Les mer