Asplan Viak har i samarbeid med Riksantikvaren revidert veilederen for DIVE-analyser.

Asplan Viak har i samarbeid med Riksantikvaren revidert veilederen for DIVE-analyser. Arbeidet er basert på veilederen fra 2009. Metoden er den sammen, men er forenklet og tilpasset i formen basert på kunnskap gjennom bruk. Asplan Viak har gjennomført flest DIVE-analyser så langt, og har derfor lang og omfattende erfaring med bruk av analysemetoden.

En DIVE-analyse er et medvirkningsrettet verktøy til bruk i arealforvaltning, konsekvensutredninger og kulturminneplanlegging. Metoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i utviklingen av byer og (tett)steder. Metoden er delt opp i fire trinn eller prosesser som bygger på hverandre:
 

 1. Beskrive (Describe): Opprinnelse, utvikling og historisk karakter
 2. Fortolke (Interpret): Historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
 3. Vurdere (Valuate): Muligheter, begrensninger og tålegrenser
 4. Aktivere (Enable): Handlingsrom, anbefalinger og oppfølging
   

I analysearbeidet vektlegges lokal involvering, samarbeid og medvirkning på tvers av faglige skillelinjer for å skape lokal oppslutning om kulturarv som et fellesgode og en ressurs i by- og stedsutvikling.

 

Dette er nytt i 2018-utgaven:

 • Større vekt på handlingsrom som er lett overførbart til videre planer og byggesaker
 • Forklaringer av sentrale begrep i bruken av metoden
 • Erfaringer fra arbeidet med å gjennomføre en DIVE-analyse
 • Nyere eksempler der metoden er brukt
Prosjektkategori Kulturminnevern
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Leveranse Veileder
Oppdragsgiver Riksantikvaren
Fagområder Plan
Tidsrom 2017-2018

Relatert innhold

Samuel Billaud Feragen på feltarbeid i Gjerstad kommune, hvor Asplan Viak testet ut systemet for registreringen av verneverdige bygninger. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak app-registrerer bygninger for Riksantikvaren

Les mer
 Byrommene – Torget – Vetrlidsallmenningen - Finnegårdsgaten - Bryggen skal utformes. Foto: Shutterstock
Nyhet

Asplan Viak videre i konkurransen om utforming av sentrale byrom i Bergen

Les mer
Verneplan for gravplass Veileder. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Verneplan for gravplass Veileder

Les mer
Teie i dag. Teie er sentrum for den store hovedbyplanen
Prosjekt

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie

Les mer