Oslo kommunes utviklings- og kompetanseetat har hyret Asplan Viak til å gjennomføre klimafotavtrykksvurderinger av Oslo kommunes virksomhet og samkjøpsavtaler.

Asplan Viak sine beregninger viser at klimagassutslippet fra kommunens egen virksomhet var på omtrent 700 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Dette tilsvarte mer enn alle klimagassutslipp fra veitrafikk innenfor kommunegrensen til Oslo. 

Prosjektet er et følge av økende klimaambisjoner ved kommunens offentlige anskaffelser, og hvor Oslo kommune ønsker å redusere utslipp i sin egen virksomhet. Dette viser seg også å være et viktig nasjonalt område å gjennomføre tiltak på da klimafotavtrykket til all statlig aktivitet i 2013 tilsvarte 14% av det totale klimafotavtrykket til sluttforbrukere i Norge.

Hovedvekten av klimafotavtrykket til Oslo kommunes egen virksomhet skyldes innkjøp av varer og tjenester. Dette understreker at potensialet for å stille miljøkrav i anskaffelsene til kommunen er stort og bør utnyttes. Med dette som grunnlag ble det i prosjektet fokusert videre på forbruksvarer og Oslo kommunes samkjøpsavtaler. Disse konsernovergripende rammeavtalene utgjorde rundt 2,3 mrd. NOK i 2016, og tilsvarte omtrent 10% av det totale klimafotavtrykket til Oslo kommunes egen virksomhet. Videre ble det tatt utgangspunkt i tre av de viktigste samkjøpsavtalene mat og drikkevarer, møbler og IT-utstyr, og utslippene fra disse ble undersøkt på detaljnivå for å kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag for kommunen. På bakgrunn av disse kategoriene fant Asplan Viak i hvilke livsløpsfaser klimafotavtrykket var dominerende blant de ulike kategoriene. Dette er informasjon som er essensiell for å kunne forstå hvor det er mest effektivt å stille konkrete klimakrav ved innkjøp av varer og tjenester for Oslo kommune. Samtidig stiller det krav til dokumentasjon, enten gjennom sertifiseringer eller miljøvaredeklarasjoner. Dette er viktig for å ha et robust sammenligningsgrunnlag knyttet til produktkategoriene, og sikrer at samkjøpsavtalene som inngås er miljøvennlige og bærekraftige.

Prosjektkategori Klimagassregnskap, klimakost, energi og miljø, LCA, klima
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Oslo
Leveranse Klimaregnskap, klimakost, LCA
Oppdragsgiver Oslo kommune, Utviklings og kompetanseetaten
Fagområder Energi og miljø
Tidsrom november 2017 - januar 2017
Samarbeidspartnere Oslo kommune

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer