Asplan Viak har utarbeidet et klimaregnskap for kommuner i Telemark og fylkeskommunens egen virksomhet.

Dette er første gang et helt fylke får beregnet sitt klimaregnskap, i form av direkte- og indirekte utslipp. 

Via miljøstyringssystemet Klimakost er det laget klimaregnskap for alle 18 kommuner i Telemark fylke, klimaregnskap for fylkeskommunal virksomhet, klimaregnskap geografisk innen fylket, samt klimafotavtrykket til husholdningene i Telemark. Disse regnskapene kan bidra til å identifisere tiltak for klimaarbeid innad i fylket og med det gi grobunn for å nå det nasjonale målet om utslippsreduksjon på 40 prosent innen 2030.
 

Klimaregnskapet for fylkeskommunal virksomhet viser at det er først og fremt to bidrag som dominerer. I første omgang ser vi det viktige bidraget fra reise og transport, og hovedsakelig fra bussdriften i fylkeskommunen. I tillegg ser vi at utslipp knyttet til drift og investeringer innenfor bygg og infrastruktur også har et svært viktig bidrag, hvor utslippene stammer fra bruk av anleggsmaskiner og indirekte via materialbruk. Utslippsbildet fra Telemarkskommunene domineres derimot mest av utslipp fra bygg og infrastruktur, og energibruk tilknyttet denne kategorien. Samtidig viser klimaregnskapet viktigheten av å inkludere indirekte utslipp, da tjenestekjøp til kommunene står for nesten 20 % av det totale klimagassutslippet fra kommunene. Klimafotavtrykket til private husholdninger forløper seg litt annerledes, da utslipp fra transport og reiser igjen er den dominerende aktiviteten, etterfulgt av mat og drikke. Derimot er den desidert største enkeltbidragsyteren til direkte klimagassutslipp i fylket, utslipp fra industrien, og står for omtrent halvparten av direkteutslipp innen fylkets grenser.
 

For at Telemark fylke skal nå det nasjonale målet om utslippsreduksjon på 40 prosent innen 2030, viser klimaregnskapet at det er mange ulike fokusområder å ta stilling til, fordi utslipp avhenger ikke bare av direkte aktivitet innad i kommunen, men også innkjøp av materialer og forbruksvarer, og til og med fra kjøp av tjenester. Derfor har Asplan Viak kommet med en rekke anbefalinger om mulige tiltak Telemark fylkeskommune kan gjennomføre for å oppnå en betydelig utslippsreduksjon i fremtiden. I hovedtrekk betyr dette at Telemark fylkeskommune bør gi et økt fokus til miljøkrav i deres anskaffelser, skape et samarbeid med industrien om fremtidig, bærekraftig utvikling, redusere privatbilismen og aggressivt fase inn lavutslippskjøretøy. I tillegg kan holdningsskapende arbeid innad i fylket bidra til at private husholdninger fokuserer på å skape en klimavennlig livsstil. På den måten kan målet om 40 prosent reduksjon oppnås innen 2030.
 

Samtidig viser klimaregnskapet at ytterligere tiltak med innovativ teknologiutvikling må gjennomføres frem mot 2050, hvis målene om 80-95 prosents reduksjon og et lavutslippssamfunn skal oppnås.

Prosjektkategori Klimaregnskap, Energi og miljø, Klima
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Telemark fylke
Leveranse Klimaregnskap, LCA.
Oppdragsgiver Telemark fylkeskommune
Fagområder Energi og miljø
Tidsrom Oktober 2017 - desember 2017

Relatert innhold

Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Torsdag kan du se Asplan Viaks Rune Skeie på TED Countdown-scenen hvor han snakker om byplanlegging som en viktig faktor mot tap av biologisk mangfold. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak deltar på TED Countdown

Les mer
Asplan Viak støtter årets TV-aksjon og oppfordrer deg til å gjøre det samme!  Bente Haukland Næss (til venstre), leder for Miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak og  Karoline Andaur, Generalsekretær i WWF Norge. Foto: Marie Knive
Nyhet

Asplan Viak er bøssebærer i årets TV-aksjon

Les mer
Klimasårbarhetsanalyse for Oslo
Prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Les mer