Hitra II vindpark er planlagt som en utvidelse av den eksisterende Hitra vindpark som ble satt i drift i 2004.

Vindparken ligger på Eldsfjellet på Hitra i Trøndelag. Det er Fosen Vind (datterselskap av Statkraft) som bygger ut vindparken. Hitra II vindpark består av 26 vindturbiner som når den står ferdig vil ha en installert effekt på 93,6 MW.

Vindparken ligger i naturskjønne omgivelser der 12 km atkomstvei og internveier skal på plass, i tillegg til to masseuttak. På de 6 m brede veiene skal det transporteres turbiner som er opptil 57 m lengde i ett stykke. Dette gir helt spesielle krav til kurvatur, særlig i kryss og skjæringer.

Asplan Viak startet arbeidet i mars 2017 med optimalisering av traseer og videre kalkulering av mengder. Det viste seg at det var mulig å optimalisere trasévalgene betydelig, noe som førte til 25 % kortere veglengde enn først antatt av oppdragsgiver.

Ingeniørgeologi har vært en viktig disiplin i prosjektet. Fjellkvalitet og topografi har blitt kartlagt for alle de 26 møllepunktene. Dokumentasjonen av fjellkvaliteten har vært så god at det har vært mulig å gå ned på boltelengdene, noe som har ført til store besparelser.

Alt i alt har Asplan Viak med sin kompetanse sørget for at prosjektet har hatt en økonomisk optimalisering som også er meget bra for miljøet;

  • 25 % kortere veg
  • 20 % mindre stålbolter i fjell
  • 20 % mindre betong for støp av fjellbolter

Prosjekteringen er utført modellbasert. I første fase ble Infraworks fra Autodesk benyttet for rask opptegning i 3D og enkel mengdeberegning. Her ble flere trasévalg uttegnet og vurdert. Etter valg av traseer ble arbeidet fra Infraworks tatt videre til Novapoint fra Trimble. Her ble detaljerte modeller utarbeidet. Asplan Viak har redusert tegningsproduksjonen og økt fokuset på modellbasert prosjektering gjennom dette prosjektet. Både kvalitetssikring hos oppdragsgiver og produksjon hos entreprenør har foregått direkte fra 3D-modell.

Byggestart var i januar 2018. Prosjektet har stort press på fremdrift. Driften vil starte i 2019. 

Prosjektkategori Samferdselsanlegg
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Hitra kommune i Trøndelag
Leveranse Prosjektering av vegnett og kranoppstillingsplasser med fundamenter. Geologiske vurderinger av fjellforankringen til vindmøllene.
Oppdragsgiver Peab Anlegg AS
Fagområder Veg, ingeniørgeologi
Tidsrom 2017 - pågående
Foto: PEAB v/ Ole Rønning
Foto: PEAB v/ Ole Rønning
Foto: PEAB v/ Ole Rønning
Foto: PEAB v/ Ole Rønning
Foto: PEAB v/ Ole Rønning
Foto: PEAB v/ Ole Rønning
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Leaparken barnehage

Les mer