Byggingen av Harstadåstunnelen har vært det største delprosjektet i Harstadpakken. Prosjektet består av en 1,4 km lang tunnel mellom Seljestad og Sama i Harstad.

Hensikten med prosjektet er å lede trafikk mellom nordsiden og sørsiden av Harstad utenom sentrum. Dette vil bedre framkommeligheten for den trafikken som må innom sentrum, redusere plager med støy og støv, samt gjøre sentrum triveligere. Mindre trafikk bidrar til å gjøre sentrum mer trafikksikkert og dermed også mer attraktivt for gående og syklende.

Arbeidene har bestått av bygging av 1400 m ny tunnel med profil T10,5, to nødutganger fra tunnelen til henholdsvis parken ved Harstad kirke og bak Forsvarets lønnsadministrasjon, grøntområder og støyskjerming ved Seljestad og Sama, omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger og etablering av nytt overvannssystem.

Asplan Viak har hatt oppdraget med prosjektering av veg, tunnel, vann/avløp og landskap for Harstadåstunnelen, samt hatt oppfølging i byggetid. Oppdraget er utført på vegne av Statens vegvesen Region nord. Asplan Viak har også lagd reguleringsplanen for tunnelen, samt kryssområdene på Seljestad og Sama.

Portalområdene ligger tett på eksisterende bebyggelse og infrastruktur og en viktig del av oppdraget har derfor vært å integrere det nye anlegget i bylandskapet på en god måte. Terrengforming, støyskjerming, grønn istandsetting og beplantning har stått i fokus i utforming av områdene berørt av prosjektets tiltak. Landskapsutforming og materialpalett, med blant annet skifermurer og treverk på konstruksjoner, skaper i tillegg en sammenheng med de øvrige delprosjektene i Harstadpakken.

Prosjekteringsarbeidet startet i september 2014, og byggingen av tunnelen startet september 2016. Tunnelen ble åpnet for trafikk januar 2020. Aldesa Construcciones SA har bygd tunnelen og Traftec har stått for elektroarbeidet.

Prosjektkategori Samferdselsanlegg
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Harstad
Leveranse Byggeplan, reguleringsplan.
Oppdragsgiver Statens vegvesen region nord
Fagområder Veg, tunnel, vann og avløp, landskap, konstruksjoner, støy.
Tidsrom 2014 - 2019
Portalåpning Seljestad. Foto: Asplan Viak
Portalåpning Seljestad. Foto: Asplan Viak
Portalåpning Sama. Foto: Asplan Viak
Portalåpning Sama. Foto: Asplan Viak

Relatert innhold