Kunnskapsgrunnlag om etablering av datasentre

Formålet med arbeidet har vært å trekke fram noen sentrale faktorer for vurdering av mulige større etableringer av datasentre i Rogaland.

På oppdrag for Rogaland fylkeskommune har Asplan Viak utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om etablering av datasentre. Formålet med arbeidet har vært å trekke fram noen sentrale faktorer for vurdering av mulige større etableringer av datasentre i Rogaland. I tillegg til en beskrivelse av ulike typer datasenter drøftes status for kraftforsyning, aktuelle arealer, arealkonflikter, muligheter for utnytting av overskuddsvarme og sysselsettingsvirkninger.

Det pågår flere prosesser for å legge til rette for etablering av større datasentre i Rogaland. Basert på en bred litteraturgjennomgang og arealsøk er det drøftet noen sentrale faktorer og konsekvenser ved etablering av større datasentre. Rapporten gir en oversikt over krav til lokalisering og utfordringene knyttet til datalagringssentre, fra de minste Edge-anleggene til de største Hyperscale-sentrene. Det gis også en oversikt over andre tema som er relevante for en overordnet vurdering av datasenteretableringer i en region, men som ikke er vurdert nærmere i dette oppdraget.

Problemstillingene som er drøftet i arbeidet er:

  1. Hva er egenskapene ved ulike typer datasenter, og hva kan behovet for datasenter være fremover? 
  2. Hvordan fungerer kraftmarkedet i Norge, og hvordan er situasjonen for kraftoverskudd i regionen? 
  3. Oversikt over næringsareal i Rogaland som oppfyller ulike kriterier for etablering av datasenter. 
  4. Hvordan vurderes virkninger av datasenteretableringer i ulike konsekvensutredninger, og hvordan håndteres utfordringen med overskuddsvarme? 
  5. Hvilke anslag på økonomiske ringvirkninger av datasenteretableringer finnes, og hvilke forutsetninger bygger de på?

En nærmere beskrivelse av arbeidet og rapporten er tilgjengelig fra Rogaland fylkeskommune sin hjemmeside: Ny rapport om datalagringsentre - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Prosjektkategori Samfunnsanalyse
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Deltagende kompetansområder Energi og miljø
Lokasjon Rogaland
Oppdragsgiver Rogaland fylkeskommune
Fagområder Plan og analyse, Energi og miljø
Tidsrom 2020

Kontakt

Ingvild Nordtveit
Analyse, plan og landskap vest
Bergen
+47 408 88 455

Relatert innhold