Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene i Rogaland og vil bli Europas lengste bussvei når den står ferdig, etter planen i 2023.

Til sammen 26 strekninger på totalt 50 km utgjør Bussveien-prosjektet. Dette er en storstilt satsing i regionen for å få flere til å reise med buss framfor bil.

Asplan Viak har flere oppdrag knyttet til Bussveien. Et av dem er parsellen på fylkesveg 44 Hillevågsveien som hadde byggestart i 2010 og sto ferdig i november 2011.

Resultatet er en kollektivgate der kollektivfeltene som utgjør bussveien er midtstilt og atskilt fra kjørebanene på sidene med grønne rabatter. Det gjør at bussveien ikke betraktes som et vanlig kollektivfelt der drosjer og enkelte andre kan ferdes, men som kjørefelter kun for busser.

Som del av prosjektet ble det også anlagt en signalregulert rundkjøring. Det fungerer slik at alle tilfarter får rødt lys når bussen kommer, og bussen kan få fri ferdsel gjennom krysset uten å måtte stoppe. Dette ble etablert som et prøveprosjekt, men er nå videreført som prinsipp for kryss langs hele fv. 44.

Oppdraget har bestått i å lage konkurransegrunnlag for strekningen samt å lage støyrapporter med forslag til tiltak, utforme støyskjermer, delta i byggemøter og bistå grunnervervseksjonen i løsninger for nære omgivelser. En hovedvannledning på 700 mm som er hovedforsyningen til Stavanger måtte også flyttes som en del av prosjektet.

Prosjektkategori Samferdselsanlegg
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Stavanger
Leveranse Byggeplan
Oppdragsgiver Statens vegvesen region midt
Fagområder veg, vann og avløp, landskap, konstruksjoner, støy
Tidsrom 2009-2011
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

Foto: Emile Ashley
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Forussletta

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Vaulen

Les mer