Trondheim kommune ønsker å se på muligheten for gjenåpning av bekk i grøntdrag i Klæbu sentrum, med tanke på flom- og overvannshåndtering og rekreative formål. Oppdraget har vært et tverrfaglig prosjekt mellom LARK og VA.

Det prosjekterte bekkedraget er ca. 250 m langt. Langs hele bekken er det foreslått en tursti for rekreasjon og hyggelig gangforbindelse i grønne omgivelser. I tillegg til tursti langs bekken er det foreslått snarveger på tvers av bekkedraget mellom boligområde og sentrum. I tillegg er det forslått møteplasser/aktivitetsområder ved stiens start og slutt. Særlig nærliggende barnehage og brukere av helse- og velferdssenteret som ligger inntil bekkedraget vil ha glede av dette turområdet.

Enkelte, større trær forsøkes bevart, mens øvrig vegetasjon foreslås reetablert etter gravearbeidene.
 

1000-Årsflom

På grunn av sikkerhetskrav i TEK17 er bekkeåpningen dimensjonert for 1000-årsflom. Bredden på bekkeløpet og terrengformingen av omgivelsene ble balansert mellom normalvannstand og muligheten for at stien skal kunne oversvømmes ved en storflom.

VA og Lark har samarbeidet tett i formgivingen av terrenget: Hydrolog utarbeidet Excel-skjema for beregninger av kanalstrømning og vannstand. Dette ble benyttet av LARK til å dimensjonere bekkeløpet. Civil3D ble brukt til å vise bekkeløpet og kanalen.

En utfordring i arbeidet har vært at eksisterende vannledninger viser seg å ligge dypt i grunnen samtidig som deler av bekkedraget er trangt. Dermed ble det prosjektert en kanal på deler av strekningen for å skape rom for tursti hele veien.

Prosjektkategori Overvann som ressurs
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Klæbu, Trondheim kommune
Leveranse Forprosjekt
Oppdragsgiver Trondheim kommune
Fagområder LARK, VA
Tidsrom 2019 - 2020
Størrelse 250 m bekk

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer