01

02

E6 Ranheim - Værnes

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Trondheim, Malvik og Stjørdal

Tidsrom

2014-2017

Om prosjektet

E6 skal utvides til 4-felts motorveg fra Ranheim som ligger øst for Trondheim sentrum og frem til Værnes, en strekning på 23 km.

Grunnlaget for utbyggingen ble lagt av Statens vegvesen som sto for reguleringsplanarbeidet frem til vedtatte planer i 2016. Den gangen ble det regulert for 90 km/t. Fra 1. januar 2016 overtok Nye Veier AS ansvaret for utbyggingen. De ønsket samtidig å øke fartsgrensen til 110 km/t på store deler av strekningen. Nye Veier har også en ambisjon om å senke kostnadene for utbyggingen med 20 % i forhold til tidligere beregning.

Asplan Viak har bistått Statens vegvesen med det innledende reguleringsarbeidet og bistått Nye Veier med å utarbeide nytt geometrigrunnlag for 110 km/t. Utbyggingen inkluderer doble tunnelløp for Være-, Stavsjøfjell- og Helltunnellen, samt parallelle bruer for Hommelvikbrua, Sandfærhusbrua og en rekke mindre bruer, både langs og på tvers av E6.

Samtlige seks kryss på strekningen vil etter all sannsynlighet bli beholdt, og det arbeides pr. høst 2017 med optimalisering av disse. En utfordring i prosjektet er at E6 krysser flere større vassdrag med kulverter og som en del av løsningene i tilfelle flom planlegges det i tillegg bypass-ledninger under både eksisterende og ny veg. Situasjonen for viltkryssinger optimaliseres også frem mot tilbudskonkurranse. 

Strekningen er prioritet for snarlilg utbygging og tilbudskonkurranse er planlagt i slutten av 2017, med sikte på byggestart i 2019 som en del av Nye Veiers prosjekt E6 Ranheim – Åsen. 

Se 2 videoer på Nye Veiers sider; Ranheim-Reitan og Reitan-Værnes produsert av AsplanViak