Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

01

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

02

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

03

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

04

Foto: Vibeche Håheim Kind
Foto: Vibeche Håheim Kind

05

Foto: Vibeche Håheim Kind
Foto: Vibeche Håheim Kind

06

Foto: Vibeche Håheim Kind
Foto: Vibeche Håheim Kind

07

Gatetun i Deichmans gate

Prosjektkategori

Gate

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2013 - 2017

Om prosjektet

Deichmans og Wilses gate var et gatetun med uoversiktlig trafikkmønster med brudd på siktlinjer og varierende bruk av asfalt og gatestein. I tillegg hadde vegbanen setninger, slik at sluk sto høyere enn vegbanen. Trærne hadde fått lite stell og Deichmans gate fremsto som en uryddig gate.

Deichmans og Wilses gate er nå rustet opp til et gatetun, hvor opphold og lek er i fokus, fremfor motorisert ferdsel. Gatetunet skal ikke ha gjennomgangstrafikk, og trafikken skal blandes med fotgjengere på fotgjengernes premisser.

Deichmans gate har vært et pilotprosjekt for lokal overvannshåndtering. Det har også vært et mål å redusere setninger i gata ved å opprettholde grunnvannsstanden stabil gjennom infiltrasjon. Viktige virkemidler er en kombinasjon av frodig vegetasjon i regnbed, åpne vannkanaler og vannskulpturer. Overvannet brukes som en nyttig ressurs i det urbane landskapet. Lokal håndtering av overvann er utradisjonelt og så langt lite utprøvd i Norge. Overvannet skal utnyttes som et positivt landskapselement og det forventes at prosjektet vil resultere i nyttige erfaringer for andre slike prosjekter.

Det skal etableres mange bed i gaten, noe som gjør det mulig å gjøre forsøk med regnbed som et fleksibelt tiltak for lokal disponering av overvann. I regnbedene skal vannet lagres på overflaten og infiltreres til grunnen. Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenningen hindres skadelig oversvømmelse. Regnbedene er nedsenket i gatestrekket og har ulik oppbygging for at vi skal kunne observere hvilke som fungerer best.

I tillegg til regnbedene benyttes det permeable dekker som storgatestein med en del gjenbruk av gammel stein, smågatestein inntil fasadeliv, granittlisenner (tilbakeføring av gamle kjerrespor), naturgrus under eksisterende trær, tråkkheller i bed og gressarmering på HC-plass.

Gata sto ferdig høsten 2017.