Deponi i indre del av Bukkevika tildekkes med duk og drenslag. Foto: Arendal kommune
Deponi i indre del av Bukkevika tildekkes med duk og drenslag. Foto: Arendal kommune

01

Prøvetaking av forurenset sediment fra borerigg på flåte ved Br. Myhre. Foto: Peter Snilsberg / Asplan Viak
Prøvetaking av forurenset sediment fra borerigg på flåte ved Br. Myhre. Foto: Peter Snilsberg / Asplan Viak

02

Prøvetaking i grunnvannsbrønner for analyse av forurensninger i sjøkantdeponi. Foto: Peter Snilsberg / Asplan Viak.
Prøvetaking i grunnvannsbrønner for analyse av forurensninger i sjøkantdeponi. Foto: Peter Snilsberg / Asplan Viak.

03

Miljøopprydding i Eydehavn

Tidsrom

2012 - 2013

Om prosjektet

Asplan Viak har bistått Arendal kommune med undersøkelser, tiltaksplan og rådgivning i forbindelse med miljøopprydding i Eydehavn, etter 100 år med forurensende industri.

1 1989 ble det slått alarm on innhold av en rekke miljøfarlige stoffer i den gamle industrifyllingen til “Nitriden”. Det viste seg også at det var dumpet tjære i Tromøysundet og olje fra de store transformatorstasjonene var tappet rett ut i grunnen. Undersøkelser viste omfattende forurensing både på land, i nedlagte gruveganger og i sjøen. Arendal kommune fikk pålegg om å rydde opp i området.

I 1912 ble Arendal Smelteverk og Det Norske Nitridaksjeselskap (DNN) etablert. Smelteverket, senere Saint Gobain Cearamic Materials, produserte et slipemiddel, Silisiumkarbid (SiC) der kvartssand ble blandet med koks. På “Nitriden” ble det produsert aluminium fra Bauxitt (AIO) og koks. I tillegg var det en egen elektrodefabrikk på området. Samlet medførte dette til store utslipp av støv tjærstoffer (PAH), PCB–holdig olje og tungmetaller.

Eydehavn skal bli den nye havna for Arendalsområdet. Utvikling av havneområdene forutsatte at Bukkevika ville bli gjenfylt til nytt landareal og områdene i bakkant planert ut til nye havnearealer. Disse planene krevde omfattende miljøtiltak på flere områder med grunnforurensning.

Miljøtiltak

Ved opprydding må alvorlig forurensning graves opp og fjernes eller sikres ved tildekking.

Grunnlaget for valg av løsninger i tiltaksplanen er en god forståelse av omfang og utbredelse av forurensningene. På oppdrag fra Arendal kommune har Asplan Viak gjennomført supplerende kartlegging av forurensningene, utarbeidet tiltaksplan og laget anbudsdokumenter for opprydding. Asbjørn Sandås med Agder Marine har gjennomført tiltakene.

Overvann

Asplan Viak har dimensjonert og prosjektert overvannsystemet på det nye havneområdet. Kontroll med overvannet sikrer håndtering av forurensningen fra tette flater. Overvann samles og renses i oljeavskillere og sandfang før det ledes ut i sjøen. Dette bidrar også til mindre grunnvann i området.

Grunnvann

Prøvetaking og analyser i grunnvannsbrønner viste at det var tjærstoffer og tungmetaller (Cu, Zn og Pb) i grunnvannet, men at hoveddelen av forurensningene var bundet til partikler. Redusert grunnvannsstrøm og filtrering gjennom sand og finmasket geomembran, skal hindre spredning av partiklene, og forurensning av Tromøysundet.

Deponier

Et større deponi på land ble gravd opp og sortert. Avfall ble levertt på godkjent mottak og resten ble re-deponert lokalt og tildekket med duk og tette flater. Deponiet i sjøkanten ble tildekket med sand og duk som danner et gradert filter på innsiden av duken som forsterker renseeffekten over tid. Oppfylling av arealene over og utenfor duken forsegler deponiet og hindrer påvirkning fra tidevann eller annen erosjon. Fjerning av avfallet ble vurdert som mer miljøskadelig pga omfattende spredning av forurensninger under oppgraving.

Sjøbunn i Bukkevika

Etter fjerning av skrot ble bunnsedimentene i Bukkevika tildekket med duk og sand/pukk i indre områder og med sand og pukk på dypereliggende sjøbunn. Indre del av Bukkevika ble deretter fylt opp med grovere steinmasser slik at tildekkingen er forseglet. Tiltakene er tilpasset fremtidig ny dypvannskao.

Kontroll

Miljøverndirektoratet har godkjent tiltaksplanen og har gjennomført tilsyn/inspeksjon uten anmerkninger. Området er fortsatt marker i grunnforurensningsdatabasen med restriksjoner mot graving.