hydrologi og vassdragsteknikk

TJENESTER

Vi tilbyr rådgiving og bistand innen de fleste problemstillinger knyttet til hydrologi, flom og vassdragshydraulikk.

Vi utnytter både bred kompetanse og anerkjente dataverktøy for å løse våre arbeidsoppgaver som spenner fra nedbøranalyse og flomberegninger til hydrauliske analyser med simuleringsmodeller i 1D og 2D.

Vi har hydrologer med NVE-godkjenning i flomhydrologi og flomhydraulikk, og setter sammen våre team av både erfarne seniorer og kunnskapsrike juniorer. I mange oppdrag jobber vi også tverrfaglig sammen med dyktige kolleger fra andre avdelinger.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Kartlegging av flomfare på alle plannivåer i henhold til krav i PBL, TEK 17, NVEs retningslinjer, Statens vegvesens håndbøker og Bane NORs Teknisk regelverk
 • Terrenganalyse for kartlegging av flomveier/dreneringslinjer
 • Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag i henhold til NVEs tilskuddsordning
 • Flomberegninger for vannkraftanlegg
 • Dambruddsbølgeberegninger
 • Vurdering av erosjonsfare og dimensjonering av erosjonssikring
 • Åpning av bekker og restaurering av vassdrag
 • Konsesjonssøknader for vassdragsinngrep
 • Tilrettelegging for fisk og fiskeoppgang
 • Vurdering etter BREEAM NOR Pol 3 Overvann
 • Kapasitetsvurdering av drikkevannskilder (overflatevann)
 • Modellering av sedimenttransport
 • Modellering av strømning i sjø og bølger

Åsta Gurandsrud Hestad, Siv. ing. Åsta Gurandsrud Hestad, Siv. ing.
Fagansvarlig Hydrologi, Vann og miljø
T: +47 982 64 819
E: astag.hestad@asplanviak.no