Forurenset grunn

TJENESTER

Forurenset jord, vann og sediment utgjør en risiko for skade på helse og miljø. Miljøgiftene kan knyttes til virksomheter som skipsverft, gartneri, gruver, brannøvingsfelt, avfallsdeponier, nedgravde oljetanker, veg, bane mm. Deler av norsk berggrunn - eksempelvis alunskiferen i Oslofeltet - skal også behandles som forurenset grunn.

Asplan Viaks miljørådgivere har solid kompetanse og lang erfaring med planlegging og gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser, overvåkning av resipienter, utarbeidelse og oppfølgning av tiltaksplaner mm. Vi utfører oppdrag for kunder i privat og offentlig sektor både i enfaglige og tverrfaglige prosjekter, og i alle prosjektstørrelser og -faser.

Vi tilbyr produkter og tjenester innen blant annet:

  • Miljøtekniske undersøkelser og risikovurderinger trinn 1-3
  • Tiltaksplaner for gravearbeider og opprydning etter pålegg fra forurensningsmyndigheter
  • Oppfølging av entreprenør ved opprydding
  • Prosjektering av miljøtekniske tiltak
  • Myndighetskontakt og søknadsarbeid
  • Overvåking av overflatevann, grunnvann, sigevann og biota
  • Sluttrapportering
  • Undervisning, kurs- og foredragsvirksomhet

Mari Vestland Mari Vestland
Fagansvarlig Miljø og hydrogeologi, Vann og miljø
T: +47 971 99 169
E: mari.vestland@asplanviak.no