SOSIAL BÆREKRAFT

TJENESTER

Sosialt bærekraftig by- og stedsutvikling

Asplan Viak er opptatt av å ha en særlig oppmerksomhet rundt de sosiale aspektene når vi planlegger og utvikler fremtidens byer og tettsteder. Byene våre skal være tilgjengelige, inkluderende, rettferdige, legge til rette for tilhørighet og trivsel, samt stimulere til aktivitet.

 

Asplan Viak er en faglig spydspiss innen sosial bærekraft i by- og stedsutvikling. Vi har spesialisert oss på å forstå steder med et sosialt perspektiv, inkludere bredt og variert i alle prosesser, arbeide for å skape og ivareta et steds identitet og omdømme og vi har kompetanse på ulike bo- og boligformer.

 

For å være best på dette feltet er vi et team med tverrfaglig kompetanse med bakgrunn fra sosiologi, kulturvitenskap, arkitektur og byplanlegging. Vi arbeider for å ha en helhetlig tilnærming på tvers av fagområder, avdelinger og geografiske avstander.

Hovedfokus innen sosial bærekraft:

Sosiokulturelle stedsanalyser

En helhetlige tilnærming for å forstå stedsinteresser, stedsbilder og stedsbruk ved hjelp av ulike metoder. Vi bruker statistikk, observasjon, ulike medvirkningsmetoder og digital spørreundersøkelse. Analysen bidrar til å gi strategiske føringer og retning for en videre utvikling av sted med forankring i lokale interesser og behov.

 

Medvirkning og samskaping

Vi jobber med et bredt utvalg av metoder og tilnærminger for å involvere ulike målgrupper i alle prosesser vi jobber i. Vi har gode rutiner for å kartlegge aktører og komme i kontakt med dem. Det er viktig å se raske resultater i involveringsprosesser. Derfor er det viktig å legge til rette for samskaping der hvor det er mulig.

 

Sosiale konsekvensanalyser

Sosiale konsekvensanalyser er et egnet verktøy for å belyse de sosiale konsekvensene av et planforslag på en systematisk måte. Dette er en metode vi tilbyr som del av en formell planprosess eller som en isolert analyse av et utviklingsområde.

 

Boformer og bolig for alle

Vi er rådgiver på ulike boligmodeller og boformer. Vi har kompetanse på hvordan man tilrettelegger for boliger for alle, kommunen som boligpolitisk aktør og på ulike boformer.

 

Stedsidentitet og aktiviteter

En god og tydelig stedsidentitet kan bidra til en bærekraftig verdiskaping. Vi ser at å jobbe med stedsidentitet bidrar til høyere grad av trivsel, større omsetning av boliger og en generell mer lokalt engasjement og stolthet. Vi mener at identitet må bygges nedenifra og opp ved hjelp av aktiviteter og strategisk programmering.

 

Mobiliseringsstrategier

For å skape mer liv og aktivitet på et sted er det viktig å mobilisere lokale ressurser. Ved hjelp av en aktøranalyse og bred medvirkning med verksteder og midlertidige aktiviteter og nytenkende finansieringsstrategier mobiliserer vi til aktivitet.

 

Urbant landbruk / byhager

Urbant landbruk og småhager er en viktig strategi for å skape uformelle og formelle møteplasser, i tillegg til en økologisk verdi for byen. Vi har spesialisert oss på strategisk bruk av urbant landbruk i urbane sammenhenger som verktøy for å skape sterke sosiale nettverk og økt byliv.

 

Digitale kommunikasjonsplattformer

Vi har utarbeidet egne datainnsamlingsverktøy som effektiviserer prosessen, samt har gode verifiserte metoder for både medvirkning og samskaping.

Karoline Birkeli-Gauss Karoline Birkeli-Gauss
Fagansvarlig sosial bærekraft
T: +47 975 01 786
E: karolineb.gauss@asplanviak.no

May Britt Hernes May Britt Hernes
Fagsjef Samfunnsplanlegging og analyse
T: +47 416 88 169
E: maybritt.hernes@asplanviak.no