Skred

 TJENESTER

   

I Asplan Viak har vi lang erfaring med kartlegging av ulike skredtyper, deriblant steinsprang, snøskred, jord- og flomskred. Vi utfører oppdrag både for store offentlige utbyggere, så vel som for mindre, private utbyggere.

 

Skred, enten det er av typen jord, stein eller snø, skaper ofte problemer for infrastruktur og byggverk, og kan noen ganger være til fare for menneskeliv. Skred er naturens måte å bryte ned fjell og løsmasser, og er nært knyttet til nedbør og temperatur. I Norge har vi områder med store høydeforskjeller og bratt terreng, der skredfare vil være et kontinuerlig faremoment. Selv om skred sjeldent kan avverges fullstendig, kan geologer kartlegge skredfaren for stedsspesifikke områder, varsle skred, samt designe sikring for å redusere konsekvensene av skredet. 

Vi tilbyr produkter og tjenester innen blant annet:

  • Skredfarevurdering av snøskred, sørpeskred, steinsprang, jord- og flomskred.
  • Faresonekartlegging iht. krav i TEK17.
  • Strekningsanalyse av veg.
  • Dimensjonering og prosjektering av sikringstiltak mot skred.
  • Varsling av snøskred.
  • Akuttvurderinger ved skredhendelser.
  • Dronefilming (sertifisering i klasse RO3).
  • Bruk av simuleringsverktøy for beregning av strømningsretninger og utløpslengde for ulike skredtyper (RocFall, Rockyfor3D og RAMMS (snø, steinsprang og jord- og flomskred).

Steinar Nes Steinar Nes
Geolog, Infrastruktur vest Leikanger
T: +47 915 98 425
E: steinar.nes@asplanviak.no