GRUNNVARME

TJENESTER

Grunnvarme utnyttes til oppvarmings- og kjølingsformål ved hjelp av en varmepumpe. Dette er både miljøvennlig og fornybar energi, og blir stadig mer populært blant norske byggeiere. Grunnvarme er ofte en foretrukket løsning for å tilfredsstille kravene i teknisk forskrift (TEK17) for bygg over 1000 m2, og kan være en viktig del i ZEN – områder og smarte energisystemer hvor energi og effekt blir utvekslet mellom bygg. I tillegg til varme og kjøling av bygg, kan grunnvarme brukes til en rekke andre formål, blant annet oppvarming av kunstgressbaner og snøsmelting på parkeringsplasser, gågater, sykkelveier mm.

Asplan Viak har solid kompetanse på både lukkede systemer med energibrønner i fjell, åpne systemer med bruk av grunnvann som energikilde, og større energilager. Vi tilbyr en rekke tjenester innen disse fagområdene, alt fra større utredninger og utviklingsprosjekter til forundersøkelser og detaljprosjektering av energibrønnparker. Vår erfaring er at tidlig og god planlegging, gjennomtenkte løsninger, gode grunnlagsdata og fokus på oppfølging i bygge- og driftsfasen er de største suksesskriteriene for vellykkede grunnvarmeanlegg. 

 

Energibrønner i fjell

Energibrønner i fjell med lukket kollektorslange er den vanligste måten å utnytte grunnvarme på, og kan etableres over alt og i alle størrelser. Asplan Viak har eget utstyr til å teste energibrønner (termiske responstester), og gjør også analyser på oppdrag fra andre. Basert på resultatene fra testene samt oppgitt energi- og effektbehov utfører vi nøyaktig dimensjonering av brønnparker.

 

Vi kan bidra med:

  • Gjennomføring og analyse av termiske responstester (TRT)
  • EED-beregninger og dimensjonering av brønnparker
  • Utarbeide situasjonsplan med plassering av brønner og samlekummer, samt trasé for varmebærerledning

 

Energi fra grunnvann

Med sin hydrogeologiske kompetanse har Asplan Viak lang erfaring med utnyttelse av grunnvann til ulike formål, også til energi. Når forutsetningene er tilstede, har varmepumpeløsninger basert på grunnvann for middels til store bygninger god lønnsomhet, og er å foretrekke fremfor den vanlige grunnvarmeløsningen med energibrønner i fjell.

 

Vi kan bidra med:

  • Hydrogeologiske forundersøkelser
  • Dimensjonering av produksjons- og infiltrasjonsbrønner (tur-/retur), oppfølging ved boring og testing av nye brønner
  • Rådgivning for instrumentering og oppfølging under drift
  • Tilstandsvurdering og bistand ved vedlikehold av eksisterende brønner 

 

Energilagring i fjell (BTES) og grunnvann

En energibrønnpark kan gjøres effektiv og plassbesparende ved å utforme energibrønnparken som et varmelager. Dette forutsetter at varmeuttaket om vinteren kan balanseres med tilført varme om sommeren, f.eks. ved å tilføre overskuddsvarme fra kjøleanlegg, prosessvarme eller solvarme til brønnene. Overskuddsvarmen lagres for senere bruk og tas opp fra brønnene om vinteren. Energilagring i grunnen har blitt mer og mer populært de siste årene. 

 

Vi kan bidra med:

  • Gjennomføring og analyse av termiske responstester (TRT)
  • EED-beregninger og dimensjonering av energilager.
  • Hydrogeologiske vurderinger / vurdering av egnethet for energilagring ved høyre temperatur

 

Asplan Viak har også solid kompetanse innenfor VVS og Energirådgivning og kan bistå i alle faser av et prosjekt fra innledende vurderinger til oppfølging under drift. 

 

 

Fig. 1: Energibrønn i fjell med lukket kollektor. Ill.: Asplan Viak. Kilde: NGU

Fig. 2: Ill.: Asplan Viak. Kilde: NGU

 

 

 

 

Henrik Holmberg, Siv.ing/PhD. Henrik Holmberg, Siv.ing/PhD.
Rådgiver grunnvarme, Vann og miljø
T: +47 957 49 363
E: henrik.holmberg@asplanviak.no

Randi K. Ramstad, Dr. ing. Randi K. Ramstad, Dr. ing.
Rådgiver grunnvarme, Vann og miljø
T: +47 975 13 942
E: randi.kalskin.ramstad@asplanviak.no

Mari Helen Riise, MSc Mari Helen Riise, MSc
Rådgiver grunnvarme, hydrogeologi og miljøgeologi, Vann og miljø
T: +47 970 79 698
E: marihelen@asplanviak.no

Andreas Mørkved Andreas Mørkved
Rådgiver termiske energisystemer, Energi og miljø
T: +47 913 73 393
E: andreas.morkved@asplanviak.no

Tor Eggebø, MSc Tor Eggebø, MSc
Rådgiver grunnvarme, Vann og miljø
T: +47 909 25 800
E: tor.eggebo@asplanviak.no

Bernt Olav Hilmo Bernt Olav Hilmo
Rådgiver grunnvarme og hydrogeologi, Vann og miljø
T: +47 990 24 187
E: berntolav.hilmo@asplanviak.no