Skal viktige samfunnsmål nås, er det en forutsetning å forstå hvilke faktorer som påvirker endringer og behov.

Skal viktige samfunnsmål nås, er det en forutsetning å forstå hvilke faktorer som påvirker endringer og behov. Dette er en forståelse som krever helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Siden tidlig på 60-tallet, har samfunnsplanlegging i bred forstand vært ett av kjerneområdene i Asplan Viaks virksomhet. Vi har dermed opparbeidet oss solid kunnskap om samfunnsutviklingen og de rammebetingelser og utfordringer lokale og sentrale myndigheter står overfor. Gjennom omfattende analyser og evalueringer har vi vært med å fremskaffe ny kunnskap om lovverk, myndighetsutøvelse og planprosesser. For å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, må vi forstå årsakssammenhenger og viktige drivkrefter i samfunnet. Gode planprosesser krever grundige analyser, ryddige prosesser og god involvering og forankring hos beslutningstakere og berørte. Vi er arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, økonomer, geografer og samfunnsvitere som sammen sørger for en helhetlig tilnærming til utfordringene og løsningene.

Eksempler på tjenester er regionale- og interkommunale planer, kommuneplaner med planprogram, planstrategier, utredninger i forbindelse med kommunereform, konseptvalgutredninger, konsekvensutredninger, ringvirkningsanalyser, nærings- og lokaliseringsanalyser, evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser, demografiske analyser samt prosessledelse. 

Asplan Viak satser på samfunnsvitenskapelig kompetanse inn i tverrfaglige prosjekt. Analysegruppen bistår med å sette tekniske utredninger inn i en større sammenheng med koblinger til politisk rammeverk, i tillegg til egne oppdrag. Vår kjernekompetanse er presentert her. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt:

Kjerlaug Marie Kuløy
Analyse, plan og landskap vest
Stavanger
+47 938 60 795

Kontakt:

May Britt Hernes
Analyse, plan og landskap vest
Bergen
+47 416 88 169

Relatert innhold

Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer
Klimasårbarhetsanalyse for Oslo
Prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Les mer
Foto: Shutterstock
Prosjekt

Scenarioanalyse for godstransporten på Vestlandet

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie boligplan

Les mer