Asplan Viak AS er engasjert som prosjekterende leverandør i prosjektet Nye Langøyene – en av Oslofjordens sentrale badeøyer. Det gamle søppeldeponiet skal omgjøres til et forbedret rekreasjon- og friluftsområde, noe som byr på miljømessige utfordringer og fordrer et tett tverrfaglig samarbeid.

Opprinnelig bestod Langøyene av to frittstående øyer; Nordre og Søndre Langøy. Fra 1908 til 1948 ble sundet mellom de to øyene benyttet som søppeldeponi, noe som resulterte i en sammenhengende overflate. I etterkrigstiden ble denne flaten planert ut og tilsådd med gress for rekreasjonsbruk (Oslo kommune.no).

Frem til 2013 var Langøyene en populær bade- og friluftsdestinasjon. Men grunnet manglende kunnskap for behandling av deponi begynte avfall å komme til syne på overflaten. Det ble også gjort funn av miljøfarlige gasser under gressflaten og gifter i sjøbunnen rundt øya. Disse funnene resulterte i videre kartlegging og konkrete tiltak for å hanskes med miljøforurensningen (Oslo kommune.no). Våren 2019 vant Veidekke ASA en tilbudskonkurranse hvor Asplan Viak AS ble engasjert som prosjekterende underleverandør.

I samspillsfasen med oppstart høsten 2019, startet prosjektering og samkjøring mellom de ulike fagene. Denne fasen ble avsluttet våren 2020, og prosjektet er nå inne i detaljfase. Målet er å møte de konkrete tiltakene; forsegling av det gamle avfallsdeponiet med nye masse for å hindre utslipp av miljøgifter til sjø, samt skape et rekreasjon- og friluftsområde fritt for miljøfarlige gasser på land.

Landskapsarkitektene som er engasjert i prosjektet har gjennom analyser og grundigere undersøkelser jobbet frem mot en ny disponering av området - herunder; utstrekning og utforming av miljøfylling, utforming av plastring og gangvei langs sjøen, nytt venteareal ved kaianlegg, ny strandpromenade med sitteamfi samt plassering av nødvendige fasilitetsbygg, aktivitetsområder og nødvendig infrastruktur. Dette i tett samarbeid innad i Asplan Viak AS med RIM, RIB, RIVEG, ARK, RIE, RIBR, RIVA; i tillegg til GEO fra SWECO AS. Det er også gjort undersøkelser i samarbeid med biolog for å avdekke rødlistede arter slik at stedegen og viktig vegetasjon bevares.

Det har vært brukt digitale verktøy som Civil3D, SketchUp, IFC-modell og Lumion i prosjekteringsarbeidet.

Området skal detaljeres videre utover høsten og ferdigstilles i 2021. Målet er å gjenåpne Langøyene som et unikt og uforurenset friluftsområde med et høyt besøkspotensial.

Prosjektkategori Rekreasjonsområde, badeanlegg, naturvern, miljøtiltak og miljøvern.
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Langøyene ligger i indre Oslofjord og tilhører Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.
Leveranse Detaljprosjektering, BIM-modell.
Oppdragsgiver Oslo kommune - Eiendoms og Byfornyelsesetaten
Fagområder LARK, RIM, ARK, RIB, RIVEG, RIE, RIBR, RIVA
Tidsrom 2019 - pågående
Størrelse 100 Dekar
Samarbeidspartnere SWECO, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
Den åpne sletten skal bevares. Foto: Kirsti Reinsberg Mørch
Den åpne sletten skal bevares. Foto: Kirsti Reinsberg Mørch
I kantsonen av den nye miljøtildekningen finnes ulike rødlistede arter som vi jobber for å bevare. Foto: Kirsti Reinsberg Mørch
I kantsonen av den nye miljøtildekningen finnes ulike rødlistede arter som vi jobber for å bevare. Foto: Kirsti Reinsberg Mørch
Stjertmose – en rødlistet sjelden moseart. Foto: Kirsti Reinsberg Mørch
Stjertmose – en rødlistet sjelden moseart. Foto: Kirsti Reinsberg Mørch
Strandsonen skal oppgraderes med nytt sitteamfi og universelt utformet baderampe. Foto: Kirsti Reinsberg Mørch
Strandsonen skal oppgraderes med nytt sitteamfi og universelt utformet baderampe. Foto: Kirsti Reinsberg Mørch
Nye Langøyene – foreløpig utforming sett fra sør (bildet er hentet fra Lumionmodell).
Nye Langøyene – foreløpig utforming sett fra sør (bildet er hentet fra Lumionmodell).
Nye Langøyene – foreløpig utforming sett fra nord (bildet er hentet fra Lumionmodell).
Nye Langøyene – foreløpig utforming sett fra nord (bildet er hentet fra Lumionmodell).

Relatert innhold