Asplan Viak og Rambøll samarbeider på oppdrag for Nye Veier med å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for ca. 75 km ny E18 motorvei gjennom åtte kommuner i Aust-Agder og Telemark.


Delstrekningene Dørdal – Tvedestrand og Arendal – Grimstad er de to siste under planlegging for å få fire-felts motorvei fra Oslo til Kristiansand. Disse delstrekningene er nå under felles planlegging gjennom et interkommunalt samarbeid mellom Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Asplan Viak og Rambøll samarbeider i prosjektet som har som mål om å få en vedtatt kommunedelplan på kun litt over ett år med planlegging. Dette er det største prosjektet som organiseres med et interkommunalt plansamarbeid siden plan- og bygningsloven åpnet for dette.

De viktigste målene for prosjektet er å skape et transportsystem som er sikkert og fremmer verdiskapning i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedene. Prosjektet skal i tillegg bidra til å nå de sektorpolitiske målene i nasjonal transportplan, samt legge til rettet for at prosjektet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. Prosjektet har også som mål om å redusere reisetiden mellom Grimstad og Dørdal med 20 minutter, samt kutte klimagassutslipp og kostnader sammenlignet med andre referanseprosjekter.

Å utarbeide planprogram, samt kommunedelplan med konsekvensutredning for et så stort område, gjennom flere fylker og kommuner, på så kort tid har krevd bruk av innovative løsninger og ny teknologi. Programmet Quantm har assistert vegplanleggerne med å automatisk utarbeide flere veglinjer som er optimalisert og tilpasset både terrenget og miljøverdier. Det er opprettet en medvirkningsportal i ArcGIS-Online som både informerer publikum og brukes til håndtering av høringsinnspill til planen. 

Kommunedelplanen er nå på høring i de åtte berørte kommunene frem til 28. mai. Til forskjell fra en statlig plan er det kommunestyrene i hver enkelt kommune som skal vedta planen. Dette gir lokaldemokratiet større innflytelse på et tiltak som vil ha svært stor påvirkning for de berørte kommunene. Mer informasjon om prosjektet finnes på medvirkningsportalen prosjektet har utviklet for Nye Veier.
 

Prosjektkategori Store samferdselsprosjekt
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Kommuner: Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad Fylker: Telemark og Aust-Agder
Leveranse Kommunedelplan med konsekvensutredning, planprogram, medvirkning
Oppdragsgiver Nye Veier
Tidsrom 2018 - pågående
Størrelse 75 kilometer med 4-felts motorveg med tilhørende kryssområde og tilfartsveger
Samarbeidspartnere 50/50 samarbeid med Rambøll
Oversikt over konsekvensutredede korridorer. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak
Oversikt over konsekvensutredede korridorer. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak
Eksempel på kommunedelplan på høring ved Bamble/Kragerø. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak.
Eksempel på kommunedelplan på høring ved Bamble/Kragerø. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak.
Eksempel på kommunedelplan på høring ved Arendal/Grimstad. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak.
Eksempel på kommunedelplan på høring ved Arendal/Grimstad. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak.
Utdrag fra støyberegninger ved Gjerstad. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak.
Utdrag fra støyberegninger ved Gjerstad. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak.
Overordnet stedsanalyse for Grimstad gjennomført i prosjektet. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak.
Overordnet stedsanalyse for Grimstad gjennomført i prosjektet. Illustrasjon: Nye Veier, Rambøll og Asplan Viak.

Relatert innhold

Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Prosjekt

Områderegulering Totteskogen Hemsedal

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer