Eierformen sikrer uavhengighet og faglig integritet. Den legger også grunnlag for stort engasjement i selskapets virksomhet fra den enkelte medarbeider, både fordi ansatte har stor direkte innflytelse på valg av styremedlemmer til Stiftelsens styre og fordi resultatene av det medarbeiderne er med på å skape tilbakeføres til konsernet. Dette gir oss som selskap en unik mulighet til langsiktig planlegging, utvikling og kontinuitet.

Konsernledelse

Elisabeth Heggelund Tørstad
Administrerende direktør

Elisabeth Heggelund Tørstad

Lars Line
Teknologidirektør

Lars Line

Anne-Marie Villa
HR Direktør

Anne-Marie Villa

Ola Svenningsen
Finansdirektør

Ola Svenningsen

Netten Østberg
Innovasjon- og markedsdirektør

Netten Østberg

Per Christian Randgaard
Divisjonsdirektør, Infrastruktur

Per Christian Randgaard

Randi Birgitte Svånå
Divisjonsdirektør

Randi Birgitte Svånå

Tor Gunnar Øverli
Divisjonsdirektør Digitale tjenester

Tor Gunnar Øverli

Lise Haaland Eriksen
Divisjonsdirektør, Arkitektur og bygg

Lise Haaland Eriksen

Asplan Viak er heleid av stiftelsen Asplan. Stiftelsen har som formål å sikre selskapets kontinuitet og utvikling, samt å bidra positivt til samfunnsutviklingen. Gjennom sitt eierskap skal stiftelsen fremme Asplan Viak-konsernets langsiktige økonomiske resultater, og en positiv miljømessig- og samfunnsmessig effekt av virksomheten.

Styret i stiftelsen Asplan

Tore Olaf Rimmereid
Styreleder

Tore Olaf Rimmereid

(født 1962) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er også utdannet autorisert finansanalytiker fra samme sted.

Han har sin bakgrunn blant annet som politisk rådgiver i Handelsdepartementet. Videre har han innehatt flere ledende stillinger i Kreditkassen (i dag Nordea) og SpareBank 1 Gruppen. Rimmereid arbeidet 7 år i NRK som administrasjons- og finansdirektør i perioden 2002 til 2009. I 2009 ble Rimmereid tilsatt som administrerende direktør i E-CO Energi (Norges nest største vannkraftprodusent). Rimmereid er fra september 2018 konserndirektør og visekonsernsjef i Hafslund E-CO. Han har innehatt flere styreverv, blant annet i Odin Forvaltning, Hafslund AS, E-CO Energi, Energi Norge og RiksTV. Han er i dag nestleder i Styret i DNB ASA samt styremedlem i Transparency International Norge og Norsk Institutt for styremedlemmer. Rimmereid var også leder for regjeringens ekspertutvalg for fremtidig finansiering av NRK. 

Marianne Skjulhaug
Eksternt styremedlem

Marianne Skjulhaug

(født 1964) sivilarkitekt fra NTH 1990, instituttleder for urbanisme og landskap ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo. 

Hun har bred erfaring fra både offentlig og privat praksis som byplanlegger. Hun har vært ansatt i Asplan Viak og Norconsult. Hun har undervist og vært rektor ved Bergen Arkitekthøgskole. Hun har hatt flere styreverv. Hun sitter i det strategiske rådet for arkitekturutdanningen ved den Kungliga Tekniska høgskolan i Stockholm og er visepresident i Europan Norge.

Elisabeth Morthen
Eksternt styremedlem

Elisabeth Morthen

(født 1959) administrerende direktør Gartnerhallen SA.

Tidligere konserndirektør i TINE SA, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge og viseadministrerende direktør i Akershus Energi AS. For tiden styremedlem i Hunton AS og Akershus Energi Fjernvarme AS. Tidligere styremedlem i Statkraft SF, Agder Energi AS og Eidsiva Energi AS. Utdanning: Master i Nærings- og ressursøkonomi fra NMBU, og MBA-program i ledelse fra Handelshøyskolen BI. 

Per Christian Stokke
Ansattevalgt styremedlem

Per Christian Stokke

(født 1979) har fra 2012 vært ansatt i Asplan Viak AS, Sandvika.

Per Christian jobber i avdeling for Plan og urbanisme hovedsakelig med planlegging etter plan- og bygningsloven. Arbeidsoppgavene omfatter komplekse reguleringsplaner knyttet til byutvikling og mobilitetsløsninger i byer og tettsteder. I tillegg jobber han med mulighetsstudier, utredninger og strategier som danner grunnlag for planleggingsprosesser. Disse omfatter tema som knutepunkter, gatebruk, sykkel, gange, områdeutvikling, samt samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser i større samferdselsprosjekter. Per Christian holder forelesninger på NMBU innenfor gateplanlegging, og har tidligere planleggingserfaring fra arkitektkontor og Statens vegvesen. Per Christian Stokke er sivilarkitekt fra NTNU i 2004.

Mette Skarpaas
Ansattevalgt styremedlem

Mette Skarpaas

(født 1961) er landskapsarkitekt fra Landbrukshøyskolen på Ås 1986 (nå NMBU). 

Hun har jobbet som landskapsarkitekt og planlegger i Asplan Viak fra 1986 og har erfaring som gruppeleder for Byplangruppa i Sandvika, vararepresentant for de ansatte i styret, samt mange år som  tillitsvalgt for Naturviterne i Asplan Viak.

Hun har bred kompetanse innenfor områdeanalyser, konsekvensutredninger og planprosess spesielt for temaene vei/landskap, jernbane, friluftsliv og masseuttak.

Hun har jobbet som prosjektleder for store tverrfaglige prosjekter med hovedvekt på komplekse samferdselsprosjekter på alle plannivå

Styret i  Asplan Viak AS

Ingelise Arntsen
Styreleder

Ingelise Arntsen

(født 1966) har vært styreleder siden juni 2018, og er utdannet ved Handelshøyskole Syd i Danmark. 

Hun har omfattende ledererfaring som konserndirektør i Statkraft, REC ASA og Aibel, samt administrerende direktør i Sogn og Fjordane Energiverk. I tillegg til mer enn 20 år i energibransjen har Arntsen arbeidet syv år med skipsbygging i Kværner Fjellstrand, både i Hardanger og Singapore. Arntsen er styremedlem i Statkraft, Eksportkreditt, Nammo, Beerenberg, og nestleder i Sparebanken Sogn og Fjordane. Hun har tidligere vært styremedlem i bl.a. Multiconsult, Petoro, kraftbørsen NordPool og Grieg Seafood.

Kari Sofie Bjørnsen
Eksternt styremedlem

Kari Sofie Bjørnsen

(født 1967) er advokat og har i tillegg en executive MBA fra Norges Handelshøyskole.

Hun har lang ledererfaring fra næringslivet, særlig finanssektoren, og som advokat. I dag driver hun advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, er Management for Hire i Sahara Forest Project AS, samt at hun er aktiv i lokalpolitikken i Asker. Hun har erfaring fra flere styrer.

Liv Gregusson Kloster
Eksternt styremedlem

Liv Gregusson Kloster

(født 1956) sitter for tiden i styret for Bjørvika Utvikling AS og er tilknyttet HAV Eiendom As som rådgiver.

Fra 1981 til 1992 arbeidet hun som konsulent i Asplan, særlig med konsekvensutredninger og analyse. I løpet av denne tiden var hun en periode medarbeiderrepresentant til styret i Asplan As. Hun var siden med på oppstarten av Agenda AS. Liv Gregusson Kloster er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, mellomfag statsvitenskap og hovedfag idéhistorie fra UiO.

Stein Olaf Onarheim
Eksternt styremedlem

Stein Olaf Onarheim

(født 1959) er medeier og adm. dir. i Stadsporten AS i Bergen, et  eiendomsutviklingsselskap han var med å stifte i 1993. 

Han har tidligere vært adm. dir. i industriselskapet Ifa Electric i 3 år og jobbet med prosjektfinansiering i 5 år.

Onarheim har tidligere politisk erfaring, bla. som medlem av Bergen Bystyre i to perioder (1980-1988), med sentrale verv bl.a. i Bergen ligningsnemnd og i Bergen Havnestyre.

Onarheim har i perioden 2010-2016 vært styreleder i NHO Norsk Eiendom, bransjeforeningen for landets ledende eiendomsselskaper.

Onarheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Sindre Jansson Haverstad
Ansattevalgt styremedlem

Sindre Jansson Haverstad

(født 1988) er sivilingeniør innenfor Bygg- og miljøteknikk ved NTNU og har jobbet i Asplan Viak siden 2013.

Haverstad har jobbet med samferdselsprosjekter i alle planfaser og størrelser. Prosjektene strekker seg fra reguleringsplaner på store vegprosjekter, til detaljplaner for bygging av infrastruktur rundt boligprosjekter og byggeledelse. Han har vært oppdrags- og prosjekteringsleder på en rekke små og større oppdrag. Han har bred organisasjonserfaring fra det frivillige, gjennom en rekke verv innen orienteringsidretten både nasjonalt og internasjonalt.

Dat Duc Nguyen
Ansattevalgt styremedlem

Dat Duc Nguyen

(født 1985) er ingeniør innenfor Byggeteknikk fra HiST (nå NTNU Campus Kalvskinnet). Han har jobbet i Asplan Viak siden 2012.

Nguyen har jobbet med byggeteknisk prosjektering i alle prosjekteringsfaser og størrelser, med spesielt fokus på vannbehandlings- og badeanlegg. Siden 2015 har han dreid sitt fokus over til BIM-koordinering i store tverrfaglige prosjekter, deriblant en rekke oppdrag for offentlige oppdragsgivere som Sykehusbygg, Universitetet i Bergen, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune m.m. Hos Asplan Viak innehar han også rollen som BIM Fagansvarlig for Bygg-avdelingen, og er for tiden styreleder for RIF Hordaland.

Kai Lande
Ansattevalgt styremedlem

Kai Lande

(født 1976) Han er utdannet Cand.agric innenfor naturforvaltning fra NLH (nå NMBU). Han har jobbet i Asplan Viak siden 2010.

Lande har jobbet med alt fra små, enfaglige plan- og utredningsoppdrag, til store, tverrfaglige oppdrag.  Han har bred erfaring og kunnskap om utarbeidelse av reguleringsplaner og kommuneplaner knyttet til bolig, by og infrastruktur, planfaglig utredning og analyse, prosessledelse og planlovforståelse. De senere årene har han hovedsakelig  jobbet med store infrastrukturoppdrag innenfor bane, flyplass og veg. I disse oppdragene har han hatt roller hovedsakelig knyttet til fagledelse, prosjekteringsledelse og oppdragsledelse. Mange av oppdragene har er gjennomført på tvers av divisjoner og kontorsteder.

Asplan Viak forplikter seg til rapportering på en trippel bunnlinje med tydelige mål for økonomiske resultater, samt miljømessige og samfunnsmessige effekter av driften.