VERDIGRUNNLAG

VISJON

Den fremste arena for samfunnsutvikling

Fremste arena

Vi skal gå foran og vise veg; vi skal tørre å utvikle og ta i bruk nye metoder og løsninger. 

Dette forplikter oss til å satse ressurser på utvikling av våre medarbeidere og egne FOU-prosjekt, samt utvikle en kultur der høy kompetanse, nytenking og det å være fremoverlent og modig er positivt og verdsatt. Sammen med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og/eller andre premissgivere, skal vi legge til rette for gode diskusjoner og smarte løsninger.

Samfunnsutvikling

Dette er et omfattende begrep. I denne konteksten mener vi en utvikling som hever kvaliteten på samfunnet i tråd med en bærekraftig utvikling. Dette krever at mange gode krefter spiller på lag, og at vi har et helhetlig blikk for utfordringene.MISJON

Former samfunnet – ser mennesket

Former samfunnet

I Asplan Viak ønsker vi at samtlige medarbeidere, uavhengig av profesjon, skal være bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og i samfunnet som helhet. Profesjonelt betyr dette at vi på en positiv måte skal gi råd og løsningsforslag som former samfunnet på en god måte. 

Ser mennesket

Verden rundt oss blir stadig mer kompleks; de nasjonale og internasjonale utfordringene vokser. Dette understreker mer enn noen gang viktigheten av å se menneskene der de er; ta utgangspunkt i deres reelle behov. Først da kan vi utvikle løsninger som kommer flest mulig til gode. Som ansvarlige rådgivere skal vi også ta hensyn til de menneskene som faller utenfor flertallsløsningene og fremme forslag som inkluderer dem når det er mulig.  Å se mennesket betinger også at vi retter blikket innad i egen organisasjon; som arbeidsgiver har vi et ansvar for at den enkelte medarbeider blir sett, uavhengig av formell posisjon i bedriften. En kultur bygges innenfra, reflekteres utad.VERDIGRUNNLAG

Mot, glød og respekt

Mot

Vi skal ha mot til å utvikle eller ta i bruk ny kompetanse og/eller nye metoder. Vi skal si ifra når vi står overfor situasjoner som ikke er i tråd med vår overbevisning. Slik utvikler vi oss selv og vår organisasjon. Dette skaper merverdi for oppdragsgiverne og bidrar til en bedre samfunnsutvikling.

Glød

For å få full uttelling for den gløden vi har for våre fag, må vi stimulere hverandre, samtidig som organisasjonen setter mål og skaper rammer for trivsel, raushet og inspirasjon. Ingen er nok alene; det er gjennom fellesskapet og tilhørigheten vi er på vårt beste.

Respekt

Vi skal ha respekt for andre og hverandre. Vi skal ha respekt for oppdragsgivers og samfunnets behov. Å identifisere og løse utfordringene, forutsetter at alle involverte har respekt for hverandres kunnskap, erfaringskompetanse og ståsted. Slik spiller vi hverandre gode og drar lasset sammen mot gode prosjektløsninger.