Utredninger og miljøbudsjett

Samfunnsplanlegging knyttet til disponering av arealer eller etablering av infrastruktur har stor innvirkning på dagens- og fremtidige miljøutslipp. Derfor er det viktig å kunne informere beslutningsprosesser i tidlig planleggingsfase om de miljømessige konsekvensene av ulike alternativer. 

 

Konstruksjons- og utbyggingsaktiviteter har et stort klimafotavtrykk. Figuren under viser hvordan denne sektoren har et fotavtrykk (summen av direkte og indirekte utslipp) på vel 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter, fordelt på nesten 1 millioner tonn som direkteutslipp (blå), vel 5 millioner tonn fra materialinnsats (oransje), og ca 4 millioner tonn fra andre innsatsfaktorer (grå). 

 

 

Figur: Fotavtrykk fra konstruksjons- og utbyggingsaktiviteter i Norge (kilde: Klimakost-modellen)

 

Bare produksjonen av materialer som brukes til utbygging har et fotavtrykk i samme størrelsesorden som alle de direkte personbilutslippene fra husholdningene.

 

I tillegg kommer utslipp knyttet til konvertering av land (de er ikke inkludert i figuren over); for eksempel konvertering av skog eller myr til veg, eller konvertering av produktivt jordbruksland til fordel for boligutbygging (krever at maten blir direkte på annet areal i stedet). Ny infrastruktur og arealdisponering har også konsekvenser for utslipp som skjer i mange år fremover, for eksempel knyttet til transport.

 

For å ta best mulig avgjørelser er det derfor viktig å utrede konsekvensene av ulike alternativer gjennom å sette opp sammenliknbare alternative utviklingsscenarioer. Dette gjelder både for utbygging av samferdselsinfrastruktur, men også i forbindelse med areal- og funksjonsdisponering i byområder.

 

Asplan Viak har bidratt til utvikling av metodikk og verktøy til bruk i planleggings- og utredningsøyemed. Dette inkluderer blant annet:

 • Felles metode for miljøvurdering av samferdselsinfrastruktur
 • Utvikling av prosesskodebasert klimabudsjetteringsverktøy for vegutbygging, VegLCA (tidligere ETSI)
 • Utvikling av klimadelen i EFFEKT
 • Tidligfaseverktøy for miljøvurdering av jernbaneinfrastruktur

 

Metodene og verktøyene er brukt i flere ulike prosjekter, blant andre:

 • Klimadelen av den nasjonale høyhastighetsutredningen 
 • Veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett (Follobanen)
 • Klimabudsjett for jernbaneutvikling på Sørlandet (Jernbaneforum sør)
 • Innspill og miljøbudsjett for NTP
 • Områdeutredninger energi og miljø:
  • Lavutslippsbosettinger på Brøset (Trondheim)
  • Energi og miljø ved utbygging av Lierstranda
  • Miljøberegninger flytting av Bergen Havn

Oddbjørn Sandstrand-Dahlstrøm
Energi- og Miljørådgiver (LCA), Energi og miljø
T: +47 930 54 418
E: oddbjorn.dahlstrom@asplanviak.noT: +47
E: