VANNMILJØ

TJENESTER

Forvaltning av vannressurser

Klimaendringer, arealpress og ressursbruk utfordrer vannressursene våre. Vann er vårt viktigste næringsmiddel og svært mange organismer er avhengig av rent vann. Ifølge FNs bærekraftsmål skal vi innen 2030 “sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle” og “bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling". Vannforskriften stiller krav om minimum god økologisk tilstand i vassdrag og kystvann, og med mindre helt spesielle vilkår er oppfylt (§ 12) er det ikke anledning til å gjennomføre tiltak som forringer vannmiljøet.

 

Asplan Viak har solid kompetanse innenfor vannmiljø og våre miljørådgivere sørger for at hensyn til vannmiljø ivaretas i alle prosjekter.

Vi arbeider i alle faser fra utredninger og tidligfase til oppfølging i byggefasen og kjenner lovverket knyttet til vannmiljø godt.

 

Vi kan bistå med:

  • Karakterisering, klassifisering og vannovervåking i henhold til vannforskriftens klassifiseringsveileder
  • Resipientvurderinger og utslippssøknader for anleggsfase og driftsfase
  • Konsekvensutredninger for vannmiljø (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen)
  • Renseløsninger for ulike forurenskilder – anleggsfase og driftsfase
  • Farekartlegging og tiltaksplaner i nedslagsfelt til drikkevannskilder
  • Gjenåpning av bekker
  • Utarbeiding av tiltaksplaner, hovedplaner, miljøoppfølgingsprogrammer m.m.

 

Hindre negativ miljøpåvirkning med avbøtende tiltak

Utbyggingstiltak kan ofte føre til negativ påvirkning på vannmiljøet og det er svært viktig å iverksette avbøtende tiltak – både i anleggsfasen og i driftsfasen. Avbøtende tiltak må skreddersys i hvert enkelt tilfelle for å få best mulig effekt.

Asplan Viak har svært god kompetanse på naturbasert rensing hvor en benytter naturlige prosesser og ulike filtermedier til å rense forurensning fra f.eks. overvann fra veg og andre tette flater, avløp fra spredt bebyggelse, avrenning fra landbruksområder eller sigevann fra avfallsfyllinger. Ulike anleggsaktiviteter som f.eks. gravearbeid og masseforflytninger kan også føre til forurensning og dermed kreve stedstilpassede tiltak.

 

Utslippstillatelser

Det kreves ofte utslippstillatelser fra aktiviteter i både anleggs- og driftsfasen. Vi gjør vurderinger av resipienters kapasitet til å ta imot forurensning, og utarbeider utslippssøknader for kommunalt avløp, industri og anleggsvirksomhet.

Mari Vestland Mari Vestland
Fagansvarlig Miljø og hydrogeologi, Vann og miljø
T: +47 971 99 169
E: mari.vestland@asplanviak.no

Nina Syversen Nina Syversen
Gruppeleder Vann og miljø, Ås
T: +47 970 16 423
E: nina.syversen@asplanviak.no