ingeniørgeologi

 TJENESTER

   

Asplan Viaks ingeniørgeologer har bred erfaring innen kartlegging og vurdering av ingeniørgeologiske utfordringer. Vi utfører oppdrag både i tidligfase, prosjektering og ved gjennomføring, i alle prosjektstørrelser og for både offentlige og private aktører.

 

Ingeniørgeologiske tjenester er viktig i alle byggeprosjekter som befinner seg i eller i nærheten av berg. Dette omfatter blant annet etablering av tunneler og bergrom, bergskjæringer, byggegroper og steinbrudd. Bergmassens egenskaper sammen med geometri, nærliggende installasjoner/konstruksjoner, vannforhold mm. avgjør hvordan bergmassen skal håndteres med tanke på uttak, stabilitet og sikring. 

Vi tilbyr produkter og tjenester innen blant annet:
 

Tunnel

 • Ingeniørgeologiske vurderinger og kartlegging i forbindelse med valg av tunneltrasé og plassering av påhugg.
 • Vurdering av behov og omfang samt tolkning av grunnundersøkelser, inkl. kontrahering og oppfølging ved utførelse.
 • Prosjektering i forbindelse med rehabilitering av eksisterende tunneler.
 • Rådgivning i forbindelse med planlegging og oppfølging av sprengningsarbeider.
 • Prosjektering og beskrivelse av berguttak/ drivemetode og bergsikring.
 • Beregning av anbefalte vibrasjonsgrenser og oppfølging.
 • Mengde- og kostnadsestimat.
 • Ingeniørgeologisk kartlegging (Q-metoden, RMR, GSI osv.) og bestemmelse av permanent bergsikring.
 • Vurdering av bergartskvalitet og utnyttelse av tunnelstein.
 • Bruk av simuleringsverktøy for vurdering av bergstabilitet og geologiske strukturer med programvare som Rocscience-moduler (DIPS, RocPlane etc.), Leapfrog Works, Geosuite og AutoCAD Civil 3D og ArcGIS.

 

Bergskjæringer, byggegroper, steinbrudd

 • Prosjektering av masseuttak og sikringstyper og -mengder.
 • Skråningsstabilitet i naturlige og sprengte skjæringer.
 • Beregning av anbefalte vibrasjonsgrenser, samt oppfølging.
 • Beregning av stabilitet og byggetekniske egenskaper for fundamentering og forankring i berg (vindmøller, bru, master ol.).
 • Oppfølging under bygging med anvisning av sikring.
 • Driftsplaner og bergteknisk ansvarlig i steinbrudd.
 • Dronefilming (sertifisering i klasse RO3).

 

Torill Utheim Torill Utheim
Sivilingeniør/ ingeniørgeolog, Infrastruktur, nord/midt Tromsø
T: +47 936 19 053
E: torill.utheim@asplanviak.no