BYØKOLOGI

TJENESTER

      Vi utvikler byens økosystemer!

Ved å betrakte våre byer og tettsteder som økosystemer utarbeider vi løsninger som bidrar til å løse vår tids største utfordringer knyttet til klima, ressursbruk, sosial bærekraft og økologi

 

Virkemidlet er å utvikle landskap med flere funksjoner og mer mening enn noen gang tidligere. Løsningene bidrar til klimatilpasning, klimagassreduksjon, renere luft, vann og jordsmonn, spiselig landskap, økt naturmangfold mm. - altså bedre steder å bo og leve.

 

Den helhetlige tilnærmingen ivaretar både miljømessige, sosiale, økonomiske, politiske og estetiske forhold og har vist seg å være verdifull i prosjekter på alle nivåer – fra planlegging av nye byer til små blågrønne tak.

Hovedfokus innen byøkologi:

Klimatilpasning og klimagassreduksjon

Vår målsetting er å utvikle kortreiste, klimatilpassede landskap som bidrar til CO2 fangst og energiproduksjon.

F.eks. ved å kombinere grønne tak, gjenbruksjord, overvannshåndtering og solceller.

 

Naturmangfold

Våre prosjekter skal underbygge og utvikle verdifullt lokalt artsmangfold.

F.eks. samarbeider vi med forskere i utvikling av leveområder for truede villbier på tak.

 

Spiselig landskap

Vi kombinerer matdyrking, overvannshåndtering, karbonfangst, sosialt liv og vakre landskap.

 

Samskaping

Våre tverrfaglige team samarbeider tett med blant annet oppdragsgivere, forskningsmiljøer, undervisningsinstitusjoner, myndigheter, leverandører, brukere og nærmiljø.

 

Tverrfaglig kompetanse

      Asplan Viak er i ferd med å bygge opp solid kompetanse på byøkologi, og våre

medarbeidere dekker de fleste fagområder som berøres av temaet; landskapsarkitekter, hydrologer, økologer, energirådgivere, mobilitetsrådgivere, sivilarkitekter, og sivilingeniører. Vi har også et bredt kontaktnett innenfor utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer.

I Asplan Viak jobber vi på tvers av avdelinger/ kompetanseområder og geografiske avstander. Vi jobber alltid framtidsrettet og løsningsorientert i et miljø- og samfunnsperspektiv.

 

 

Rune Skeie Rune Skeie
Fagansvarlig Byøkologi
T: +47 418 51 290
E: rune.skeie@asplanviak.no

Vi tilbyr følgende produkter og tjenester:

 • Mulighetsstudier, konsepter og beslutningsgrunnlag for utvikling av flerfunksjonelle landskap og byens økologi.
 • Nyskaping
 • BREEAM økologivurderinger
 • Landskapsplaner
 • Planteplaner
 • Skjøtsels- og forvaltningsplaner
 • Lokalklimaanalyser
 • Økologisk urbanisme
 • Konsept for urbant landbruk
 • Konsept for utvikling av byøkologiske boligområder
 • Løsninger og konsepter for økosamfunn
 • Gjenbruk og ombruk
 • Analyser av potensial for overvannshåndtering
 • Analyser av potensial for energiproduksjon (solceller)
 • Livssyklusanalyser (LCC og LCA)