vugge til vugge

KVARTALET NR. 2 2016

Vugge til vugge – begrepet som danner tematittelen for dette nummeret av Kvartalet, har sitt opphav fra 1970-tallet. Det ble gradvis fylt med innhold gjennom 90-tallet, og gjennom utgivelsen av en bok med tittelen: Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things.
Begrepet brukes ofte som en metafor på det å optimalisere ressursutnyttelse og redusere miljøbelastning, gjennom å designe produktsystemer som i størst mulig grad er basert på sirkulære materialstrømmer. Ved å etterlikne naturens egne systemer for bruk, resirkulering og gjenbruk av ressurser, søkes det å minimere uttak av naturressurser, utslipp, og produksjon av avfall som ikke kan brukes i nye produkter.

Målet er å sette så lite miljøfotavtrykk som mulig gjennom å spare på ressursene og forurense mindre.  Som vi vil vise i dette Kvartalet er det mange skritt på veien mot et slikt paradigmeskifte.

Kjært barn har mange navn, og beslektede termer som brukes om omtrent med samme innhold inkluderer «sirkulær økonomi», «industriell økologi», og «industriell symbiose».
Felles for alle disse termene er at man søker integrasjon mellom ulike typer produktsystemer og ressursstrømmer, for å levere mest mulig nytteverdi for menneskene med lavest mulig miljøbelastning –  i et livsløpsperspektiv.

PLUSSENERGIHUS + HYDROGENBIL = SANT!

Hvordan kan miljøverstingene bil og hus bli en del av den grønne løsningen som får miljøregnestykket til å gå i pluss? 

Les mer 

 

 

STÅLKONTROLL PÅ MILJØ HOS CELSA

Norsk industri er underlagt strenge nasjonale miljøkrav. For å legge til rette for en mer konkurransedyktig industri må miljøytelser bli en differensierende faktor i anskaffelsesprosessen. 

Les mer 

MILJØVURDERING (LCA) SOM AVGJØRENDE VERKTØY I SAMFERDSELSPROSJEKTER

Det årlige totale klimafotavtrykket som kan knyttes til å produsere materialer til bygg og anlegg, er rundt det samme som direkte utslipp fra samtlige personbiler i Norge per år. Hvordan kan disse utslippene beregnes på en måte som sikrer utslippsreduksjon?

Les mer 

OMBRUK AV BYGGEMATERIALER – ET BÆREKRAFTIG FØRSTEVALG

Rivning genererer enorme mengder avfall hvert år. Satt i system kan ombruk av byggematerialer bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer.

Les mer 

KLIMANØYTRALITET – VEIEN TIL NULLMÅLET

En reduksjon av fremtidens klimagassutslipp knyttet til bygg, forutsetter en umiddelbar reduksjon av utslippene forbundet med materialbruk til bygg og områder.

Les mer 

ENERGI- OG MILJØRÅDGIVEREN

At det er mye krutt i miljøstoff, er vår seniorrådgiver, Christian Solli, et godt eksempel på. Engasjementet blir raskt i synlig form av et par miljø-kjepphester.

Les mer 

MILJØPRESTASJONER I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV

Enhver ny løsning bør utredes for sin totale miljøprestasjon – med hele livsløpet som perspektiv. Først da har man en reel mulighet for å gjøre en totalvurdering av produktets eller prosessens miljøeffekt og bærekraft. 

Les mer 

MILJØ SOM STRATEGI I INDUSTRIEN

Industrien er i ferd med å erkjenne at miljøbegrepet er en vesentlig del av en vellykket forretningsstrategi. Fra å være noe for spesielt interesserte, har bærekraft og «vugge til vugge»-filosofien begynt å få fotfeste.

Les mer 

KLIMAGASSREGNSKAP/-BUDSJETT SOM VERKTØY FOR Å BYGGE MEST MULIG MILJØVENNLIG

Ettersom vi bygger stadig mer energieffektive bygg, får utslipp forbundet med byggematerialene tilsvarende større relativ betydning for byggenes totale klimagassutslipp.

Les mer