#samfunnsplanlegging og analyse

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer
Klimasårbarhetsanalyse for Oslo
Prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Les mer
Foto: Shutterstock
Prosjekt

Scenarioanalyse for godstransporten på Vestlandet

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie boligplan

Les mer
Dokken med Fløien og Ulriken i bakgrunnen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Ringvirkningsanalyse for Bergen og omland havn

Les mer
Søfteland er omgitt av eit aktivt jordbruk som held landskapet omkring tettstaden ope. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Landskapsanalyse i Os kommune

Les mer
Foto: Bamble kommune
Prosjekt

Utfordringsbilde og utviklingstrekk for Bamble kommune

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Utredning Nord-Norgebanen

Les mer
Illustrasjon av nye «Gartnerplassen» på Nore Neset.
Prosjekt

Sosiokulturell stedsanalyse og mulighetsstudie Nore Neset

Les mer
Godskartlegginga vart gjennomført ved 21 kontrollstasjonar/ ferjestrekningar langsetter Vestlandet. Plasseringa av intervjupunkt er avgjerande for inndeling i regionar.
Prosjekt

Godsundersøking for Vestlandet

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet

Les mer
En viktig premiss i prosjektet er å se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Pleiefritidsordningen (PFO) - Hvordan møte eldrebølgen?

Les mer
Foto: Åse Holte
Prosjekt

Metodiske utfordringer ved analyser av levekår

Les mer
FoU Storbyenes samfunnsplanlegging
Prosjekt

FoU Storbyenes samfunnsplanlegging

Les mer
Vegtransporten aukar meir enn bane- og sjøtransporten. Dei siste sju åra har lastebiltransporten hatt ei auke på 100 000 turar. Foto: Shutterstock
Nyhet

Lastebiltrafikken mellom Aust- og Vestlandet aukar - stikk imot målsettinga i Nasjonal transportplan

Les mer
Fersk Asplan Viak- rapport anbefaler at de statlige planretningslinjene for samordnet bolig- areal og transportplanlegging revideres med sikte på å integrere bolig for alle, sosioøkonomiske hensyn og sosial bærekraft som tydeligere hensyn i retningslinjene.
Nyhet

Asplan Viak anbefaler nye grep i bolig- og arealpolitikken

Les mer
Oversikt over modellområdet i Arendal sentrum, næringsområdet på Stoa og bilder av sentrale kryss.
Prosjekt

Trafikk og transportanalyser Aimsun Arendal

Les mer
Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gjennomfører Norgeshistoriens største godsundersøking på Vestlandet

Les mer
Bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet
Prosjekt

Bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet

Les mer
Reiseliv og infrastruktur, Hordaland
Prosjekt

Reiseliv og infrastruktur, Hordaland

Les mer