Figur 1: de tre brønnene til vannverket er plassert I hvert sitt brønnhus som på grunn av flomfare er hevet 3-4 m i forhold til opprinnelig terreng. Foto: Asplan Viak

01

Figur 2: Vannbehandlingsanlegget til Støren vannverk. Legg merke til at inngangsdøra er hevet for å unngå flomfare. Foto: Asplan Viak

02

Støren Vannverk

Lokasjon

Støren, Midtre Gauldal kommune

Tidsrom

2002 - 2010

Kompetanseområder

Et vannverk skal kunne levere vann til kundene under alle forhold, også ved bortfall av hovedvannkilde. 

Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak

For å se nærmere å våre utfordringer med å planlegge vannverk med trygg vannforsyning vil vi se nærmere på Støren vannverk i Midtre Gauldal kommune. Totalt er cirka 2 000 personer tilknyttet vannverket. I 2015 var samlet forbruk ca. 700 000 m3/år (1 900 m3/d = 22 l/s). Vannverket har konsesjon for uttak av inntil 29 l/s.

Asplan Viak har her bidratt med all rådgivning og prosjektering. Arbeidet startet med en hovedplan Vann i år 2002 der det ble konkludert med at daværende vannkilde kom til å få for liten kapasitet samtidig som vannforsyningen var meget sårbar og ikke tilfredsstilte kravene i Drikkevannsforskriften. Det ble utredet flere alternative løsninger for ny vannforsyning, deriblant grunnvann.

 

Tilstrekkelige vannmengder

Grunnvannsundersøkelser med georadarmålinger og undersøkelsesboringer pågikk i 2004 og 2005, mens det i tidsrommet 2005-2008 ble etablert og prøvepumpet tre løsmassebrønner som tar vann fra et grunnvannsmagasin i elveavsetninger ved Gaula. For å oppnå tilstrekkelige vannmengder og for å unngå å plassere brønntoppene i flomutsatt område, ble det etablert skråstilte brønner med en total lengde på 25-35 m, med 4,5 – 6 m lange inntakssiler og hvor enden av brønnene ligger 8 – 10 m under terrengoverflaten. Grunnvannsmagasinet må betraktes som marginalt i forhold til vannbehovet. Tilstrekkelig tykkelse av vannførende sand og grus er kun registrert i en smal sone i et gammelt elveløp inn mot fjellsiden.

Etter vedtak om utbygging av grunnvannsanlegg ble det gjort en gjennomgang av hele vannverket og det ble startet prosjektering og utbygging av:

  • Grunnvannsanlegg basert på 3 skråstilte grunnvannsbrønner
  • Vannbehandlingsanlegg med lufting, UV og nødklor.
  • To nye høydebasseng.
  • Nytt ledningsanlegg for tilkobling av brønner, vannbehandlingsanlegg og høydebasseng
  • Nye Støren vannverk ble tatt i bruk i 2010 og har siden fungert meget bra både mht. vannkvalitet og kapasitet. På grunn av økt vannbehov er det nå etablert en brønn nr. 4, samt utført opprensking for å øke kapasiteten på av en av de eldste brønnene.  
     

Begrenset arealtilgang

Under hele prosessen fra planlegging av nytt vannverk til ferdigstillelse og utarbeidelse av gode driftsrutiner, har sikkerhet i vannforsyningen vært et viktig tema. Hovedårsaken til at det ble valgt å satse på grunnvann var at dette ville gi den rimeligste utbyggingen såfremt man fant egnede grunnvannsressurser i nærheten av eksisterende ledningsnett, men det ble også lagt vekt på at grunnvann ville gi en godt beskyttet og sikker vannkilde med stabilt god vannkvalitet. Plassering av brønnene ble som nevnt foretatt på bakgrunn av omfattende hydrogeologiske undersøkelser. I likhet med mange andre tettsteder i dalførene ligger også Støren på ei elveslette hvor det meste av egnet areal for grunnvannsbrønner allerede er nedbygd av veier, jernbane, industri, boligbygging og offentlige bygg eller består av dyrket mark. Det var meget begrenset tilgjengelige areal med liten konflikt med andre brukerinteresser og som samtidig hadde gode forhold for grunnvannsuttak.

Vi endte til slutt opp på ei elveslette ved Gaula som på grunn av flomfare ikke var tatt i bruk til andre formål. Etablering i brønner i dette området ga store utfordringer i forhold til flomfaren. I henhold til Plan og Bygningsloven skal alle bygg og tekniske installasjoner bygges over nivået for 1000-års flom. Vi måtte derfor heve brønntoppene med oppfylling av løsmasser som ble erosjonssikret i overflaten (se figur 3). I tillegg ble det laget tette brønnhoder og tetting langs brønnrøret for å hindre kortslutning med forurenset overflatevann.

Vannbehandlingsanlegget ligger også i flomutsatt område, og dette satte spesielle krav til prosjekteringen. Tomta til bygget er hevet i terrenget og det er bygd en tett konstruksjon med vinduer og inngangsdør over nivået for 1000 års flommen. 

Forurensing

I følge Drikkevannsforskriften skal vannverkseier påse at det planlegges og gjennomføres nødvendig beskyttelse av vannkilden for å forhindre fare for forurensning av drikkevannet, og om nødvendig erverve rettigheter for å opprettholde slik beskyttelse. For grunnvannsanlegget til Støren vannverk ble det utarbeidet en klausuleringsplan for å hindre/begrense arealbruk som kan forurense grunnvannet, og det ble inngått rettslig bindende avtaler med alle grunneiere i brønnenes tilsigsområde. Klausuleringsplanen ble også tatt inn i en reguleringsplan for vannverket inklusiv brønnenes tilsigsområde. Dette er et meget viktig tiltak for å oppnå best mulig råvannskvalitet og for å sikre vannkilden mot nedbygging og forurensning.

Vannverket Ieverer grunnvann av god fysisk-kjemisk kvalitet, men under prøvepumping ble det påvist enkelte bakterier i grunnvannet. For kort oppholdstid på infiltrert vann fra en bekk som renner rett over grunnvannsmagasinet ble antatt å være hovedårsaken. Dette ble utbedret ved å legge inn et tett leirlag i bunnen av bekken i en ca. 150 m lang strekning forbi brønnene, samt bedre vannkvaliteten i bekken ved opprydding i ulovlige kloakkutslipp til bekken. En trygg hygienisk kvalitet er sikret ved installasjon av tre UV-aggregater med kapasitet på 21 l/s per stk. I tillegg er det mulig å dosere nødklor på anlegget. Dette er kun aktuelt under flom fordi oppholdstiden på grunnvannet da blir for kort til at rensing i grunnen utgjør en sikker hygienisk barriere. 

Et vannverk skal kunne levere vann til kundene under alle forhold, også ved bortfall av hovedvannkilde. For Støren vannverk er dette løst ved å beholde tidligere vannkilde Kvernvatnet som reservevannkilde. Reservekilden har et vannbehandlingsanlegg med partikkelfjerning i plansiler og desinfeksjon ved klorering (natriumhypokloritt). Ved planlagt stans av hovedkilden må det på forhånd tas vannprøver av reservekilden for å vurdere klordoseringen. Reservekilden har også begrenset kapasitet, og abonnentene må varsles og anmodes om å redusere forbruket i perioden reservekilden brukes.

I tilfelle uventet systemsvikt ved hovedkilden kan høydebassengene forsyne abonnentene i cirka ett døgn før reservekilden må aktiveres.
Uansett hvor god vannkilden er krever en trygg vannforsyning også gode driftsrutiner, slik at tiltak kan iverksettes så raskt og effektivt som mulig ved svikt i vannforsyningen. God drift krever gode redskaper for overvåkning av hele vannforsyningssystemet fra brønn til kran.Ved Støren vannverk kan driftspersonell til enhver tid gå inn på sin arbeidsstasjon og lese av vannstand i brønner, produsert vannmengde fra hver brønn og vannmengde tappet fra hvert enkelt høydebasseng. Denne muligheten til overvåkning gjør at feil og mangler med brønner, ledningsanlegg, pumpestasjoner etc. kan oppdages på et tidlig stadium og utbedres før det får alvorlige følger.Gode driftsrutiner omfatter prøvetaking og vannanalyser i hht. Drikkevannsforskriften, samt en beredskapsplan for håndtering av uforutsette hendelser. Kartverk over ledningsanlegget, vannbehandlingsanlegg, høgdebasseng, pumpestasjoner finnes digitalt i kommunens Gemini VA-database. En elektronisk nettmodell (Epanet) som kan brukes for vurdering av hydrauliske konsekvenser av endringer av betingelser på forsyningsnettet, samt for beregning av vannets oppholdstid i basseng og ledningssystem.

 

Varsling ved alvorlige hendelser

Abonnentene til vannverket er registrert i Gemini VA, med nødvendig kontaktinformasjon. Vannverket har også Gemini Varsling, som gjør det mulig å kontakte abonnenter ved hjelp av tekstmelding ved eventuelle alvorlige hendelser på vannverket.Asplan Viak har utarbeidet en internkontrollhåndbok for drift av vannverket. Hensikten er å definere og dokumentere fastlagte rutiner knyttet til driften av Støren vannverk, for å forsikre at vannverket drives i henhold til lover og regler. Dette dokumentet skal fungere som veiledning og opplæring for eksisterende og nye medarbeidere i vannverket, og vil være et nyttig hjelpemiddel til å sikre abonnentene en trygg vannforsyning.