Solklyngen søker om ARENA status

Asplan Viak er en av kjernepartnerne i Solenergiklyngen. Klyngen har som mål å videreutvikles til en nasjonal næringsklynge. Ambisjonen er å oppnå en solid posisjon nasjonalt og internasjonalt. Klyngeprosjektet skal bidra til bærekraftig vekst på flere måter: vekst for norsk solenerginæring, vekst i bruk av solenergi globalt, elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og en reduksjon av negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

Arena er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som  eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 150 millioner kroner i 2015.

Det er i dag 22 klyngeprosjekter med Arena – status.

Solenergiklyngen ble etablert i 2013 som et nettverksprosjekt med støtte fra Akershus Fylkeskommune. Aktørene så behovet for å styrke samarbeidet for å utvikle solenerginæringen i Norge. En styringsgruppe ble etablert med bedrifter i førersetet.  Arbeidet ble koordinert av OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) med IFE (Institutt for energiteknikk) som faglig ansvarlige. Solenergiklyngen har gjennom sine tre år hatt som mål å styrke bedriftenes og bransjens innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom møteplasser og samarbeid i prosjekter. Solenergiklyngen har tatt en aktiv og synlig rolle i utviklingen av næringen i Norge. Bedrifter har brukt klyngen som arena for å ta opp viktige problemstillinger og skape et engasjement for samarbeid om å løse utfordringer. Møteplassene har bidratt til nettverksbygging mellom bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige aktører, og bidratt til å skape tillit mellom aktørene.  Solenergiklyngen har en meget god forankring blant dagens aktører i solenergimarkedet i Norge.

Leder for miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak -  Bente Haukland Næss er nestleder i OREEC.  Styringsgruppen besluttet i 2015 å starte arbeidet med å søke om å bli tatt opp i Arenaprogrammet.

Bente Haukland Næss Bente Haukland Næss
Leder for Miljø og Samfunnsansvar
T: +47 907 60 950
E: bentehaukland.nass@asplanviak.no