Asplan Viak bistår Jernbanedirektoratet i utredningen av en mulig jernbane mellom Fauske, Narvik og Tromsø – Nord-Norgebanen.

Utredningen er en oppdatering av kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse for traséer som først ble utredet av NSB i 1992, og videre av Jernbaneverket i 2011. I tillegg til sammenhengende alternativer mellom Fauske og Tromsø vurderes en delstrekning mellom Bjerkvik og Harstad, sammen med mulig trinnvis utbygging.

Grunnlagsmaterialet fra tidligere utredninger oppdateres med ny kunnskap om bl.a. tekniske forutsetninger og gjennomføring, og kostnadsestimater oppdateres til dagens prisnivå. Potensielle miljøinngrep er vurdert med en sammenfatning av miljøtemaer og samiske interesser, og en vurdering av konfliktpotensialet. 

Det er også gjennomført analyser for gods- og persontransport. Markedsgrunnlaget for Nord-Norgebanen har endret seg de senere årene, spesielt med tanker på den store økningen i produksjon og transport av sjømatprodukter for den nordlige landsdelen.  Regionen opplever også stor vekst i turisme fra både Norge og utenlands, som bidrar til passasjergrunnlaget og får nytten av et nytt transporttilbud.

Et tverrfaglig team fra kontorene våre i Tromsø, Harstad, Trondheim, Sandvika/Oslo og vårt datterselskap Urbanet Analyse har deltatt i arbeidet, med bistand fra Transport Økonomisk Institutt (TØI).

Jernbanedirektoratet legger opp til en fremdriftsplan slik at resultater fra utredningen skal kunne omtales i neste rullering av Nasjonal transportplan (2022-2033). Utredningen legges ut på høring 1. juli 2019 og ferdigstilles innen utgangen av 2019.

Prosjektkategori Utredning
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Nord-Norge, Nordland/Troms
Oppdragsgiver Jernbanedirektoratet
Fagområder Samfunnsplanlegging og analyse, samferdsel, planfag
Tidsrom 2019

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer