Asplan Viak har utarbeidet kunnskapsgrunnlag for Bamble kommune, som skal benyttes i Bambles planstrategi og rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

I kommunenes planstrategi bør utviklingstrekk, utfordringer og muligheter fremover, komme tydelig frem. Dette skal danne utgangspunkt for å utarbeide langsiktige strategier og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag ønsket Bamble kommune å benytte Asplan Viaks kompetanse til å utarbeide en analyse av kommunens mest sentrale utfordringer og utviklingstrekk.

Med utgangspunkt i statistikk og analyse, intervjuer med sentrale aktører i kommuneorganisasjonen, samt dialogkonferanse med politikere og toppledere i kommunen, har vi utarbeidet et dokument som gir oversikt over Bamble kommunes utfordringsbilde og utviklingstrekk. Rapporten belyser følgende tema:

  • Globale og nasjonale trender og utviklingstrekk
  • Utviklingstrekk i Bamble kommune
  • Demografisk endring
  • Bolig og bostedsattraktivitet
  • Utenforskap
  • Næringsutvikling
  • Klima og miljø
  • Kommunal økonomi og tjenesteproduksjon

I det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal prioriterte satsingsområder for Bamble ta hensyn til både sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft på kort og lang sikt. I vår analyse har vi derfor vektlagt FNs bærekraftsmål og anlagt en helhetlig tilnærming til bærekraftig samfunnsutvikling i Bamble kommune.

Prosjektkategori Kommunal planlegging, plansystem, kommuneplanens samfunnsdel, kunnskapsgrunnlag, planstrategi, samfunnsplanlegging,
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Oppdragsgiver Bamble kommune
Fagområder Samfunnsplanlegging og analyse
Tidsrom November 2019 – februar 2020

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer