For Statens vegvesen har Asplan Viak AS etablert en trafikkmodell for Arendal med simuleringsprogrammet Aimsun til å undersøke ulike tiltakspakker for veinettet i Arendal.

Dagens situasjon ble først lagt inn i modellen. Modellen består av et vegnett på 220 km. Modellen ble kalibrert ved å bruke trafikkdata fra flere registrerte kryss og snitt for viktige veier i område. Modellen er kalibrert mot reisetidsdata hentet fra Google Traffic.

Aimsun-modellen har blitt brukt til å teste tre fremtidige ulike tiltakspakker i Arendal med gatebruksplanen lagt inn i alle. Generelt sett har alle tiltakspakkene i fremtidig situasjon tilfredsstillende trafikkavvikling i modellen, med unntak av rundkjøringssystemet ved Myrene. Modellen har avdekket at kryssløsningene i dette området må optimaliseres for å kunne avvikle trafikken uten store forsinkelser. I tillegg til å vurdere de tre tiltakspakkene er modellen blitt brukt for å vurdere konsekvensene av å stenge Blødekjærtunnelen for vedlikehold. Det er også utredet flere alternativ for å bedre kollektivframkommeligheten i Arendal med bruk av modellen.

Prosjektkategori Analyse
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Arendal
Oppdragsgiver Statens vegvesen
Fagområder Trafikk og transport
Tidsrom 2017-2018

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer