Det skal utarbeides en strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn, som skal legge til rette for et helhetlig og trivelig sentrum hvor folk fra hele regionen kan møtes. Planen skal bygge videre på eksisterende strukturer og ressurser i Brøstadbotn, og det legges stor vekt på medvirkning for å sikre at befolkningen er enig i foreslått utvikling.

Den strategiske planen skal meisle ut en tydelig overordnet retning for utvikling av sentrum. Fokus vil være på å skape et tydelig tyngdepunkt for sentrum langs Tverrveien, legge til rette for gode og opplevelsesrike forbindelser mellom de ulike sonene i tettstedet, tilrettelegge for kontakt med sjøen samt ny gang- og sykkelveg langs fylkesvegen.

I tillegg skal det utarbeides en handlingsplan hvor man peker ut utviklingsprosjekter i prioritert rekkefølge. Detaljprosjektering og evt. regulering av disse prosjektene vil komme i neste fase. I første omgang presenteres referanseprosjekter for å synliggjøre mulighetene som ligger i disse tiltakene.

Bøstadbotn er administrasjonssenteret i Dyrøy kommune, og har ca. 420 innbyggere. Tettstedet ligger ved sjøen, og men har liten kontakt med vannet pga at fylkesvegen og nivåforskjell fungerer som en barriere. Stedet er bygd opp med mange sentre med ulike roller. To av sentrene er preget av handel og publikumsrettet virksomhet. Børstadbotn er omgitt av tett skog, og også innenfor tettstedets grenser er det mye skog. Skogen som ligger midt i tettstedet er i dag regulert til næring. Det går en elv gjennom tettstedet, Litjelva, som ligger dypt nede i en elvedal, som er helt gjengrodd av skog.

Strategisk plan legger til rette for å styrke det tette sentrum ved å koble sammen de to handelssentra med etablering av en miljøgate, som utgjør ryggraden i det sentrale Brøstadbotn. I tillegg skal det gjøres en rekke tiltak langs miljøgata: eksisterende torg oppgraderes, det etableres nytt seniorkollektiv og andre nybygg med boliger med næring i første etasje, samt ny lekeplass ved elva.

Eksisterende senterstruktur opprettholdes, og nettverket av forbindelser mellom dem videreutvikles. Blant annet opprettes en ny sti langs Litjelva gjennom tettstedet og ned til sjøen. Nytt utsiktspunkt etableres ved sjøen, i tilknytning til kombinert gang- og sykkelveg/ strandpromenade langs fylkesvegen.

Den sentrale skogen videreutvikles som «sentrumsskogen» med stiforbindelser gjennom, og en møteplass i skogen.

Handlingsplan viser prioriterte tiltak; hvor miljøgata står øverst på lista. Øvrige tiltak kan gjennomføres trinnvis, med midlertidige løsninger som gjennomføres på dugnad.

Prosjektkategori Strategisk plan
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Brøstadbotn, Dyrøy kommune
Oppdragsgiver Dyrøy kommune
Fagområder Plan og Urbanisme, Arkitektur
Tidsrom 2020
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer