Asplan Viak er engasjert i arbeidet med å utarbeide en sosiokulturell stedsanalyse med påfølgende mulighetsstudie på Nore Neset med mål å lage et tydelig grep for fortetting og utvikling. Stedsanalysen og mulighetsstudien markerer starten på prosjektet med å bygge felles visjoner for utviklingen av Nore Neset.

Os kommune har opplevd en kraftig folkevekst de siste årene og forbereder seg på en dobling av innbyggertallet fram mot 2040. Som del av rulleringen av kommuneplanens arealdel har Os kommune definert en senterstruktur, der Nore Neset er en av fem nærsenter i kommunen. I et nærsenter vil alle nye tiltak ha stor betydning og det er viktig at hvert enkelt tiltak bygger opp under et godt, helhetlig grep og viktige identitesmarkører som finnes på stedet, slik at det kan utvikles i en god retning, men hva er et nærsenter? Og hvordan gjøre Nore Neset til det gode hverdagssamfunnet?

For å svare på disse spørsmålene har det vært sentralt å involvere lokalbefolkningen og ulike aktører på Nore Neset gjennom en sosiokulturell tilnærming. I en sosiokulturell tilnærming legges det vekt på at kunnskap skapes i fellesskap med andre, og dette samspillet er avhengig av at alle deltakere jobber sammen for et felles mål. Prosjektet startet med medvirkningsdager med både grendamøte, prosjektkontor og plansmie. På denne måten har det vært mulig å få frem bilder av hva som er Nore Neset sine viktigste karakteristikker, sterke og svake sider, stedets identitet, stedsbruk og hva Nore Neset allerede har, men også trenger for å være et godt nærsenter i framtiden.

Stedsanalysen tar for seg både de fysiske aspektene ved Nore Neset så vel de kulturelle aspektene. Mulighetsstudien viser utviklingsstrategi og overordna konsept for Nore Neset. Mulegheitsstudien er for indre sentrumssone, mens stedsanalysen er for både indre og ytre sentrumssone.

Uviklingsstrategien innebærer et kompakt nærsenter med boliger, ulike funksjoner og møteplasser tett på. Fokus er felleskap og gjenbruk. Et  sammanehengde nett for myke trafikkanter kopler Nore Neset sammen.

Medvirkning og bruk av kartfortelling som medvirknings- og formidlingskanal har vært sentralt i arbeidet.  Kartfortelling er et digitalt verktøy som ved å kombinere bilder, illustrasjoner,  tekst og interaktive kart formidler en historie og muliggjør flerveiskommunikasjon. Ved å ha en tilgjengelig og dynamisk kanal på nett som kan nås av alle har dette vært en gylden mulighet til å inkludere befolkningen og ulike aktører på en god måte. Kartfortellingen er tilgjengelig på nett og kan leses her.

Kartfortellingen er nå en tilgjengelig historie på nett og kan leses her.

 

Prosjektkategori Stedsutvikling / mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Nore Neset, Os kommune
Oppdragsgiver Os kommune
Fagområder Plan
Tidsrom 2019
For å kunne lage eit godt forslag til utvikling av Nore Neset som nærsenter, må ein først forstå staden og danne eit kunnskapsgrunnlag. Vi har starta prosjektet med analyser og involvering av lokalbefolkning og lokale aktørar.
For å kunne lage eit godt forslag til utvikling av Nore Neset som nærsenter, må ein først forstå staden og danne eit kunnskapsgrunnlag. Vi har starta prosjektet med analyser og involvering av lokalbefolkning og lokale aktørar.
Illustrasjon som viser nokon av tilbakemeldingane innbyggjarne på Nore Neset har gitt som sier noko om stadsidentiteten slik dei opplever det.
Illustrasjon som viser nokon av tilbakemeldingane innbyggjarne på Nore Neset har gitt som sier noko om stadsidentiteten slik dei opplever det.
Illustrasjonsplan.
Illustrasjonsplan.

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer