I forbindelse med rullering av regionalplan for Jæren har Asplan Viak på oppdrag for Rogaland fylkeskommune utarbeidet en rapport om regionens konkurransekraft, som et av flere kunnskapsgrunnlag i planarbeidet.

Formålet med arbeidet har vært å gi råd om hvilke grep innen areal- og transportpolitikk som kan stimulere til økt konkurransekraft, verdiskaping og produktivitet i regionen som dekker størstedelen av Sør-Rogaland. Det er også drøftet i hvilken grad valgene kan påvirke miljømessig og sosial bærekraft.

De er pekt på noen viktige trender og eksemplifisert hvordan disse potensielt kan gi innvirkning på regionen.

Konkurransekraft er ett av fem innsatsområder definert i planprogrammet, sammen med livskraftige nabolag, levende sentrumsområder, enklere hverdag og varige naturressurser. Konsekvensvurderingene som er gjort i rapporten baseres på forventet utvikling av noen gitte plangrep eller alternativer for arealutvikling på Jæren, og gir utgangspunktet for drøfting av mulige konsekvenser for konkurransekraft. Regionalplanen har en tidshorisont fram mot 2050, og konsekvensvurderingene er derfor gjort for den samme tidsperioden.

Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Rogaland
Oppdragsgiver Rogaland fylkeskommune
Fagområder Kommunal og regional planlegging, samfunnsplanlegging, analyse
Tidsrom September 2018 – April 2019

Relatert innhold