Asplan Viak har på oppdrag for KS gjort en kartlegging av mål og satsingsområder i sentrale styringsdokument i et utvalg på 40 kommuner og fylkeskommuner. Hvilke mål setter kommunene seg for å løse samfunnsutfordringene og hva er viktige politikkområder?

I dette FoU-prosjektet er det utført en kartlegging av hvilke mål og satsingsområder kommunene og fylkeskommunene har satt seg. Det er gjort en gjennomgang av mål i kommuneplanens samfunnsdel, regional planstrategi, innledende del til økonomiplan, intensjonsavtaler for kommuner som er i en sammenslåingsprosess og arbeidsgiverstrategier i et utvalg på 41 kommuner, hvorav tre er fylkeskommuner.

Kommunenes mål og satsingsområder kan komme til uttrykk på ulike områder: Et fremtredende funn i kartleggingen er at mange av kommunene beskriver en kommunesektor i endring og at samfunnet oppleves som mer komplekst enn før. De møter utfordringer knyttet til klima, demografi og økte forskjeller i levekår. Kommunene opplever at forventningene til dem som tjenesteyter øker, samtidig som de økonomiske rammene blir strammere. Behovet for å ta i bruk ny teknologi og digitalisering blir sett på som viktig i denne sammenheng, men enda tydeligere er behovet for å møte innbyggerne på en annen måte.  Kommune 3.0, smartkommune og samskapingskommunen er begrep som brukes for å beskrive den nye kommunen.

Prosjektkategori Strategi
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Norge
Oppdragsgiver KS - Kommunesektorens organisasjon
Fagområder Kommunal og regional planlegging, samfunnsplanlegging, analyse
Tidsrom Januar 2019 – April 2019

Relatert innhold