I nært samarbeid med Stavanger kommune har Asplan Viak bistått med fasilitering, analyser og rådgivning om et nytt, helhetlig plansystem i Nye Stavanger kommune som skal inngå i kommunal planstrategi og brukes i organisasjonsutviklingen.


Sentrale punkt har vært:

  • Sammenhengene og arbeidsdelingen i det kommunale plansystemet
  • Mål for plansystemet i Nye Stavanger
  • Kommuneplanen og handlings- og økonomiplan
  • Planstrategiens rolle
  • Hierarki og struktur for planer innenfor samfunnstema og tjenesteområder

Anbefalingene er utarbeidet med bakgrunn i erfaringer fra flere FoU prosjekt for KS, FOU for Program for storbyrettet forskning om storbyenes samfunnsplanlegging, halvdagsseminar med ledere i Nye Stavanger og diskusjoner i rådmannens lederteam. 

Et viktig grep i det nye systemet er å skille samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen, med et vedtak av samfunnsdelen tidlig i hver valgperiode. Med dette ønsker Stavanger å styrke samfunnsdelen som politisk styringsverktøy. Samfunnsdelen blir bedre koblet til valgperiodene og kan gi reelle føringer for økonomiplanen i valgperioden. Et nytt kommunestyre får tidlig i valgperioden mulighet til å gjøre mindre eller større endringer i samfunnsdelen utfra Stavanger sine utfordringer og ønsket politikk. Arealdelen bygger på føringer fra en vedtatt samfunnsdel.  

 

Prosjektkategori Plansystemutvikling
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Stavanger
Oppdragsgiver Stavanger kommune
Fagområder Samfunnsplanlegging og analyse
Tidsrom 2019

Relatert innhold