Omlegging av en fylkesvei på 1,4 km lengde har blitt regulert, byggeplanlagt og bygget i rekordfart i Vestfold. Vegomleggingen var viktig for tilretteleggingen av helhetlige næringstomter i området.

Sande kommune åpnet i sin kommuneplan for 2011-2023 opp for et regionalt næringsområde på et stort areal i tilknytning til fv. 319 mellom E18 og Sande sentrum.

ASKO Oslofjord hadde behov for et stort sammenhengende område for sitt lager. I 2016 ble Asplan Viak koblet inn og ledet arbeidet med en regulering av omlegging av fylkesvei og øvrig teknisk infrastruktur, og denne planen ble vedtatt våren 2017. Sande kommune var formell byggherre, mens veganlegget ble overtatt av Vestfold fylkeskommune når det stod ferdig.

Prosjektet har bestått av cirka 1400 meter ny fylkesvei med rundkjøring, 3 busslommer, gang- og sykkelveg og tilpasning til eksisterende veger. Ny vei har hovedsakelig blitt lagt i jomfruelig terreng med til dels meget krevende grunnforhold, store fjellskjæringer og omfattende massehåndtering. Asplan Viak AS har vært prosjekterende og laget reguleringsplan og konkurransegrunnlag samt hatt ansvar for byggeledelsen i prosjektet. Grunnteknikk AS har som underleverandør til Asplan Viak hatt ansvar for geoteknikk. Kjeldaas as har vært utførende entreprenør.

Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Sande i Vestfold
Leveranse Reguleringsplan, byggeplan og byggeledelse
Oppdragsgiver Sande kommune og Hanekleiva utvikling
Fagområder Plan, veg, vann og avløp, elektro, konstruksjoner, støy og akustikk, geologi/geoteknikk
Tidsrom 2016-2018
Samarbeidspartnere Underkonsulent: GrunnTeknikk AS

Relatert innhold

Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Leaparken barnehage

Les mer