Ragn-Sells ønsket å utvikle et konsept for et gjenvinningsanlegg med null utslipp av støv, støy, lukt eller forurensninger, i tillegg til null utslipp av klimagasser fra energi og materialbruk over levetiden.

På Eikhaugen utenfor Drammen har Asplan Viaks arkitekter skissert anlegget som er på ca 9240 m2. Logistikken, med ulike materialfraksjoner som skal prosesseres ute og inne, er førende for utformingen av byggene. Prosjektet er nå i reguleringsfase (2018).

Energi og miljøavdelingen har bidratt med et konseptstudie der kriteriene for å oppnå null klimagassutslipp over levetiden diskuteres. Energibruken i driftsfasen må holdes nede, og dette vil kunne løses blant annet gjennom elektrifisering av maskinparken, og egen produksjon av strøm vha solceller på tak og fasasde. Utslipp forbundet med produksjon av byggematerialer kan holdes nede vha ombruk av materialer fra andre bygg som skal rives, eller ved å ta i bruk ressurser fra Ragn Sells egen materialhåndtering.

Det store taket vil ha en sagtannet form med overlys for å redusere behov for kunstig belysning i den store hallen. Det kan bestå av gjenbrukte vinduer mot nord, og strømproduserende solcellepaneler mot sør. Bærekonstruksjonen må ta opp store høyder og lange spenn. For å holde byggehøyden nede, er stål i utgangspunktet et godt materialvalg. Imidlertid, ettersom stål har et høye utslipp i produksjon, vurderes komponenter hentet fra off-shore industrien. Asplan Viak har bidratt med ide-utvikling for komponenter basert på interne avfallsstrømmer, så vel som kontakt til mulige leverandører av gjenbrukte byggevarer.

Gjenvinningssektoren er en viktig brikke i morgendagens sirkulære økonomi. Krav fra omgivelsene vil føre til lukkede anlegg, der støy fra prosessering og alle utslipp tas hånd om i bygget. Nullutslippskonseptet som er utviklet på Eikhaugen er tenkt brukt som en mal i Ragn Sells videre satsing på miljø-ambisiøse anlegg, og er planlagt som et forbildeprosjekt i Futurebuilt-programmet.

Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Eikhaugen, Drammen.
Leveranse Konseptutvikling
Oppdragsgiver Ragn-Sells
Fagområder Energiutredning, materialvalg/ombruk, Livsløpsanalyse (LCA), arkitektur, byggeteknikk
Tidsrom 2017-2018
Størrelse 9240 m2
Samarbeidspartnere Vill Energi, Futurebuilt

Relatert innhold

<p>Norheimsund sommersituasjon</p>
Prosjekt

Nyskapende aktivitetsanlegg på Haugamyr i Norheimsund

Les mer
<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer