Bedre utnyttelse av dagens infrastruktur

Asplan Viak, ved avdeling Urbanet Analyse, har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet gjennomført en mulighetsstudie av seks konkrete innspill til endringer i togtilbudet.

Prosjektet gikk ut på å vurdere markedspotensialet til togtilbudene, og baserer seg på vurderinger av areal- og befolkningsstrukturer, konkurranseforhold til øvrige transportmidler og anslag på trafikkgrunnlag. Analysen av markedspotensialet suppleres med vurderinger av samfunnsøkonomiske og kapasitetsmessige konsekvenser for å gi en mer helhetlig vurdering av om det er hensiktsmessig å gå videre med mer detaljerte analyser av tilbudsendringene.

Studien skal tjene som faglig beslutningsgrunnlag for å vurdere om det er anbefalt å gå videre med mer detaljerte vurderinger eller ikke. Dette innebærer at analysene er holdt på et relativt overordnet nivå. Dersom de innledende analysene tyder på at et nytt togtilbud kan være hensiktsmessig, må det gjøres mer detaljerte vurderinger av både potensial og økonomiske konsekvenser.

Mulighetsstudien har vurdert seks ulike tilbudsendringer, som kan deles inn i tre hovedkategorier:

Gjenopptagelse av persontrafikk på eksisterende strekninger: 

a. Randsfjordbanen (Hokksund – Vikersund/Hønefoss)

b. Grensebanen (Kongsvinger-Skotterud)

c. Solørbanen (Kongsvinger-Elverum)

Nye togstopp på eksisterende tilbud: 

a. Gomsrud/Teknologiparken øst for Kongsberg (linje R12)

b. Kallerud/NTNU sør for Gjøvik (linje R30 på Gjøvikbanen)

Forlengelse av tilbud på eksisterende linjer: 

a. Bratsbergbanen (linje L52 Notodden-Porsgrunn mot Vestfold (Larvik)

Kompetanseområder Urbanet Analyse
Leveranse UA-Rapport 145/2020
Oppdragsgiver Jernbanedirektoratet
Fagområder Markedsorientert kollektivtransport
Tidsrom 2020

Kontakt

Kristine Wika Haraldsen
Urbanet analyse
+47 988 17 296

Relatert innhold