Hvordan kan vi forbedre kollektivtransporten i Östergötland?

Östgötatrafiken arbeider med å utvikle kollektivtilbudet og innrette takstene for å øke antall kollektivreiser og sikre bærekraftig drift.

På oppdrag fra Östgötatrafiken har vi utredet rute, takst og billetteiringsløsninger over tre år. Først ble det gjennomført en linjenettsanalyse i de to store byene hvor om lag 80 prosent av länets kollektivreiser gjennomføres. Ulike endringer i linjenett ble analysert med fokus på effekter på antall reiser og produksjonskostnader.

Videre utviklet vi en takstmodell som sammenstiller data om reiser, inntekter og takster. Modellen ble brukt til å analysere effekter på antall reiser, inntekter og produksjonskostnader av å endre på takster fordelt på ulike trafikantgrupper og billettslag. Det ble utarbeidet nye retningslinjer for rabatter i Östgötatrafiken. Tidsdifferensierte takster ble anbefalt grunnet trengselsproblematikk og potensielle finansielle gevinster og økt antall reiser.

Våren 2021 har vi gjennomført en Stated preference-undersølekse i Östgötatrafiken for å kartlegge endrede reisevaner etter koronapandemien samt trafikantenes preferanser for prisvirkemidler, billettslag og billetteringsløsninger. Resultatene fra mer enn 3 000 respondenter ble analysert og viser vei for endringer i takst og billetteringsløsninger for Östgötatrafiken. Resultatene viser blant annet en langvaring nedgang i kollektivreiser etter pandemien, betydelige preferanser for å reise utenfor rushtrafikken ved tidsdifferensierte takster, og interesse for nye billettslag hvor en betaler per reise og ikke per periode. 

Kompetanseområder Urbanet Analyse
Leveranse UA-Rapport126/2019, UA-Rapport 138/2020, UA-Rapport 152/2021
Oppdragsgiver Östgötatrafiken
Fagområder Markedsrettet kollektivtransport
Tidsrom 2019-2021

Kontakt

Torbjörn Eriksson
Urbanet analyse
+46 70 392 69 04

Relatert innhold