Asplan Viak har utarbeida landskapsanalyse for heile Os kommune. Overordna føremål med analysen er å få eit oppdatert kunnskapsgrunnlag for langsiktig bruk og vern av areal i kommunen.

Analysen skal være et landskapsfagleg grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel (KPA). Landskapsanalysen er på eit overordna nivå tilpassa kommuneplannivået. Analysen kartlegg og analyserer ulike område sin landskapskarakter og –verdi, og legg slik grunnlaget for å gjere bevisste val i møtet med landskapsverdiar og vekst/ fortettingssoner i kommunen. Dette gjeld særleg Osøyro som kommune- og regionsenter og dei definerte nær-sentra Lysefjorden, Nore Neset, Søfteland, Søre Neset og Søre Øyane.

Arbeidet ble gjennomført med utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvarens rettleiar «Metode for landskapsanalyse i kommuneplan». Webkart i ArcGis Online ble brukt som arbeidsverktøy og samhandlingsverktøy. Arbeidet er utført i nært samarbeid med kommuneadministrasjonen.

Kommunen var veldig fornøyd med landskapsanalysen og skulle ønske de hadde denne analysen som grunnlag allerede da de la inn nærsentra i kommuneplanens arealdel.

Landskapsanalysen kartlegg og analyserar landskapstypar og landskapsverdiar, og legg grunnlaget for vidare utvikling av strategiar for dei fire hovudpunkta kommunen har skildra som mål for bruk av analysen:

  1. Grunnlag for fastsetting av byfjell/markagrense i KPA
  2. Identifisering og avgrensing av særleg verdifulle regionale og lokale landskapsområde
  3. Grunnlag for sikring av landskapsverdiar mot utbygging i fortettingsområde/ sentrumsområde
  4. Grunnlag for krav til landskapsanalyse på reguleringsnivå

I tillegg til desse fire bruksområda kan landskapsanalysen nyttast som grunnlag for å vurdere landskapskonsekvensar av innspel til kommuneplan og andre plan- og utbyggingstiltak.

Prosjektkategori Analyse og utgreiing
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Oppdragsgiver Tidligere Os kommune (nå Bjørnafjorden kommune)
Fagområder Landskap, Plan
Tidsrom April 2018 – mars 2019
Høgdelagskart med inndeling i delområde. Illustrasjon: Asplan Viak
Høgdelagskart med inndeling i delområde. Illustrasjon: Asplan Viak
Inndeling i delområde og verdivurdering. Illustrasjon: Asplan Viak
Inndeling i delområde og verdivurdering. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer