I forbindelse med kommuneplanarbeidet i Halden kommune har vi utarbeidet et forslag til fortettingsstrategi for Halden tettsted utenfor sentrumsområdet. Som grunnlag og metode har vi gjennomført en rekke analyser i tillegg til en kulturhistorisk vurdering av bebygde områder i Halden tettsted.

En kulturhistorisk vurdering av Haldens ytre byområder ble gjennomført som grunnlag for fortettingsstrategien. Som metodikk ble en forenklet versjon av Riksantikvarens metodikk for kulturhistoriske stedsanalyser (DIVE) benyttet. Gjennom fire målrettede arbeidsfaser er det definert konkrete områder med kulturhistoriske verdier. Disse områdene er i forslaget til fortettingsstrategi tatt ut og foreslått ivaretatt med egne bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Fortettingsstrategien består av et kunnskapsgrunnlag basert på tilgjengelig statistikk, kilder og registreringer, analyser og anbefalinger. Ut i fra forventet befolkningsvekst og boligbehov har Halden kommune et boligbehov på ca. 1.000 boliger i tettstedsområdet frem mot 2040. En viktig oppgave i arbeidet har vært å avdekke hvor stort fortettingspotensialet i Halden tettsted er for å svare ut det fremtidige boligbehovet. For å synliggjøre fordeler og ulemper med ulike fortettingsmetoder har vi benyttet GIS-analyser, vurderinger av klima og miljø, grønnstruktur, transport og mobilitet, agglomerasjonseffekter og lokalisering av handel og tjenester samt kommunal styringsmulighet.

Anbefalt strategi viser hvordan veksten på områdenivå bør prioriteres for å utvikle og muliggjøre synergieffekter fra forventet befolkningsvekst. Veksten bør rettes inn der den har størst effekt gjennom å prioritere Halden sentrum og deretter de definerte bydelssentrene Brødløs, Risum og Tistedal.

Prosjektkategori Samfunnsplanlegging, Kulturminner
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Halden
Oppdragsgiver Halden kommune
Fagområder Regional- og kommunal planlegging, Kulturminnevern
Tidsrom 01.11.2018 – 01.02.2019
Dagens tilgjengelighet. Illustrasjon: Asplan Viak
Dagens tilgjengelighet. Illustrasjon: Asplan Viak
Dagens områdetetthet. Illustrasjon: Asplan Viak
Dagens områdetetthet. Illustrasjon: Asplan Viak
Dagens befolkning pr. dekar. Illustrasjon: Asplan Viak
Dagens befolkning pr. dekar. Illustrasjon: Asplan Viak
Gangavstand. Illustrasjon: Asplan Viak
Gangavstand. Illustrasjon: Asplan Viak
Anbefalt strategi med formålsfarger. Illustrasjon: Asplan Viak
Anbefalt strategi med formålsfarger. Illustrasjon: Asplan Viak
Kulturhistoriske vurderinger. Illustrasjon: Asplan Viak
Kulturhistoriske vurderinger. Illustrasjon: Asplan Viak
Strategi 2040. Illustrasjon: Asplan Viak
Strategi 2040. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold